Bijbel en Geloof

De Bijbel spreekt erover dat de "volheid der heidenen" ingegaan moet zijn voordat het volk Israël tot bekering gaat komen. Vaak neemt men aan dat er een "getal van de heidenen" vol moet zijn. Maar Gods woord laat wat anders zien. Bijvoorbeeld dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de "tijden der heidenen" vervuld zijn. De heidenen krijgen een bepaalde tijd... Ook laat de Heere in Zijn woord zien dat de geduldige God, Die mensen wil redden, weldegelijk gaat ingrijpen als de "ongerechtigheid der heidenen" vol is, als de oogst rijp is. Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Kijkt u verder in deze video.

De Heere God laat in Zijn woord zien dat mensen, die de Heere Jezus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, behouden zijn. Zij zijn behouden omdat hun zonden vergeven zijn. Nu wordt er weleens beweerd dat gelovigen daarom geen vergeving meer hoeven te vragen. Maar klopt dat wel? Ook gelovigen doen namelijk nog steeds verkeerde dingen... Wat laat Gods woord daarover zien?

Deze video is het vervolg op de video "Die hem nu wederhoudt". Er wordt in gegaan op een aantal vragen. Wat betekent het nu dat de Heere in Zijn woord spreekt over "een tijd, tijden en een halve tijd"? Aan de hand van deze vraag staan we stil bij de indeling van de 70e jaarweek. En is dat hetzelfde als de Grote Verdrukking? Wat weten we over de opkomst van de antichrist? Hoe moeten we dat nu zien, dat Daniël spreekt over het feit dat die antichrist met vleierijen aan de macht komt? En wat is, als wederom geborenen, onze verwachting?

Vragen die velen bezighouden: Als er een God van Liefde bestaat, waarom zou Hij dan al dat kwaad op aarde toelaten? Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat God de duivel Zelf geschapen heeft? Als God Almachtig is, had Hij dat dan niet kunnen tegenhouden? Is Hij dan niet Zelf schuld aan al die ellende? Deze video laat zien wat Gods liefde, een vrije wil en het geschapen(?) kwaad met elkaar te maken hebben...

Een video over "de zalige hoop" van de gelovige (Tit. 2 : 13), de Opname van de Gemeente. En wel specifiek over de verzen 2 Thess. 2 : 3, 7 en 8. Dit zijn lastige Bijbelverzen. En toch ook weer niet... Er wordt onder andere stilgestaan bij de vragen: Wie is de weerhouder? Gaat het in 2 Thess. 2 : 7 over de Opname van de Gemeente, zoals vaak wel beweerd wordt? En zijn alle profetieën vervuld om de Opname van de Gemeente te laten plaatsvinden?

Deze video gaat over wereldvrede... Er gebeurt de laatste jaren zoveel in de wereld... Coronamaatregelen, een digitaal ID, oorlog... Mensen verlangen naar vrede. Maar wat is dat voor een vrede? Kan dat überhaupt: "wereldvrede" buiten Jezus Christus om?

Deel 14 (slot). Dit laatste deel in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over de zekerheid in het geloof. De Bijbelse boodschap aan de Gemeente van de Heere Jezus is een boodschap van zekerheid in het geloof. Die zekerheid wordt door "theologie" en nieuwe vertalingen vaak aangevallen... Mensen worden aan het twijfelen gebracht over hun behoud. Vaak komt dit omdat men Gods woord niet recht snijdt. Als voorbeeld kijken we in dit deel naar de Bergrede van de Heere Jezus (Matth. 5 - 7). Deze wordt vaak als een soort reisgids voor Christenen gezien. Maar is deze wel leerstellig voor de Gemeente? Hoe snijden we de Bergrede op een rechte manier? En hoe kunnen wij als Gemeente daar wat uit leren?

Deel 13 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over vergeving. De mens is van nature zondig. En zonden verontreinigen de mens. Een kerk kan daar door bijvoorbeeld sacramenten niets in betekenen. De mens heeft Gods vergeving nodig. En de Heere wil die vergeving door de Heere Jezus geven. Maar moeten wij dan ook vergeven? Met een voorbeeld hoe er door de tijd heen verschillen in vergeven zijn, die recht gesneden moeten worden.

Het Evangelie van Gods genade is een boodschap voor alle mensen. Er is een strijd gaande tussen twee grote machten: God en de duivel. De Heere God wil graag dat mensen gered worden. Maar de duivel doet er alles aan om mensen bij de Heere God weg te houden. Bekijk wat Gods weg van redding is. Ook voor u!

Deel 12 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" staat stil bij de vraag: Wat is nu het recht snijden van het woord van God? 2 Tim. 2 : 15 laat zien dat het een opdracht van de Heere God is. Maar wat houdt het in? Diverse voorbeelden laten zien waarom dit nodig is om Gods woord te begrijpen.

In Gods woord wordt de Heere Jezus vergeleken met de Ladder tussen hemel en aarde, Die mensen bij de Vader brengt. In de wereld zijn diverse "ladders", die claimen mensen bij God of het goddelijke te brengen. Maar dat zijn namaak ladders om de hemel te bereiken, en die werken niet. De Toren van Babel is daar een voorbeeld van. Er is maar één Weg, en dat is Jezus Christus. Hij is de Enige, Veilige, Sterke en Volkomen Ladder. Door Hem is de Weg tot de Vader vrij... Hij is een veilige Schuilplaats in rumoerige tijden en Hij garandeert een veilige Thuisreis.

Deel 11 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nadat de duivel nog een korte tijd is losgelaten, wordt er voor altijd met hem afgerekend. En na het Laatste Oordeel breekt er een eeuwig Koninkrijk aan: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een periode waarin het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde afdaalt, en dat de Heere God bij de mensen zal zijn. De Bijbel spreekt over de zee die niet meer zal zijn. Wat houdt dat in? Ook zien we dat de Boom des levens uit het paradijs weer terug is...

De vorige video ging over de hel. Veel mensen vinden een God Die mensen naar de hel stuurt maar wreed. In deze video komt u negen redenen tegen waarom de Heere God juist niet wreed is. De Heere God stuurt mensen namelijk niet zomaar naar de hel...

De hel... Een beladen onderwerp... velen willen er niet aan... theologen proberen er de Bijbel voor aan te passen... maar volgens het woord van God is de hel toch echt realiteit. Dat maakt de boodschap van de Bijbel een ernstige boodschap, maar ook een boodschap dat laat zien dat er redding is voor ieder mens die de Heere Jezus als zijn of haar persoonlijke Verlosser aanneemt. Ook wordt (opnieuw) duidelijk dat de Heere Zijn woord bewaard heeft.

Videoclip met het lied "Het levende Woord", live uitgevoerd door Arnold van Laar i.o.v. Bijbel en Geloof.

Tekst: Arnold van Laar
Muziek: Arnold van Laar
Instrument: keyboard Yamaha Tyros 3

Deel 10 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen" gaat over het Duizendjarig Vrederijk. De Heere Jezus gaat Koning worden op deze aarde, en wel voor een periode van 1.000 jaar. De aarde zal na de Grote Verdrukking hersteld, beter gezegd: wedergeboren, worden. De Heere God handelt dan weer door het volk Israël en het Nieuwe Verbond zal dan voor Israël in werking gaan. Er is een gedeelte in Gods Woord dat vaak op ons in de Gemeente-tijd toegepast wordt. Het gaat over "den vroegen regen, en den spaden regen". Vaak legt men dat uit als een geestelijke zegen die de Heere geeft. Maar is dat wel voor de Gemeente? Wat betekent het eigenlijk? Kijkt u verder in deze video.

Deel 9 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de periode in de geschiedenis die na de Gemeente-tijd komt en die in de profeet Daniël de 70e jaarweek genoemd wordt. We noemen deze periode ook wel de Grote Verdrukking. Het is nu (april 2022) nog toekomst. Maar als we naar de tekenen der tijden kijken, dan weten we dat deze periode dichtbij is. Het zal niet lang meer duren of de Gemeente wordt opgenomen en Gods toorn zal over de aarde gaan. Wat zegt de Bijbel over deze tijd? Wat gaat er allemaal (in de nabije toekomst) gebeuren?

Evangeliseren in Apeldoorn.

Handelingen 16:31
"Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis".

1 Korinthe 15:3b en 4
"... dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; ...".

In deel 8 van de serie "Gods plan door de geschiedenis heen" zien we wat de Heere God in Zijn woord zegt over de huidige tijd, de tijd van de Gemeente. Deze periode loopt van het kruis van de Heere Jezus tot op de Opname van de Gemeente. De Gemeente neemt een bijzondere plek in in Gods Plan, en is rijk gezegend. Deze studie maakt onder andere duidelijk dat het van belang is Gods woord recht te snijden. Brengt men vandaag de dag bijvoorbeeld het Koninkrijksevangelie, dan is dat een vals evangelie. Vlak voor de Opname eindigt de Gemeente-tijd in afval van geloof. Maar Gods kinderen hebben een blijde verwachting....

Het is een grote zegen om je te kunnen vullen met Gods woorden. In deze video zien we onder andere aan de hand van Psalm 119 : 9 - 16 hoe we dat kunnen doen: door Gods woorden te horen, te lezen, te bestuderen, te overdenken en te onthouden. Wat een rijkdom heb je als kind van God ontvangen....

Deel 7 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". De profeten kondigden een Koning in Israël aan. Maar Israël leefde in ballingschap. Dan zien we hoe de Heere God de geschiedenis stuurde, zodat Zijn woord in vervulling kon gaan. Toen de Heere Jezus op aarde kwam, kondigde Hij ook het Koninkrijk aan. Toch is Hij nog geen Koning geweest. Hij is wel voor de zonden van de mensen gestorven. Dat Koninkrijk gaat nog wel komen. Er zijn profetieën die nog in vervulling moeten gaan... .

In deze video wordt stilgestaan bij de vraag of we aan de hand van de StatenBijbel ook kunnen zeggen: "Er is geschreven...".
De Heere God heeft Zijn woorden gegeven, bewaard, maar ook levend gemaakt.

Deel 6 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de periode van de Wet, het Verbond dat de Heere God sloot met Zijn volk Israël. Onder andere de volgende vraag komt aan de orde: Is het inderdaad de "Wet van Mozes"? Tegenwoordig wordt dit vaak ontkend. Heel mooi wordt uit deze bespreking weer duidelijk dat de Heere God Zijn Woord bewaard heeft. Maar ook wordt ingegaan op een enkel verschil tussen de Wet en de Gemeente. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de Sabbat?

Een video over het thema: "Gehoorzaamheid aan gezag?". Hoe staan we als Bijbelgelovigen tegenover autoriteit? Tegenover onze overheid, zeker in bijvoorbeeld de coronatijd?

Deel 5 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Deze video gaat over de roeping van Abraham. De video laat zien hoe de volken zich verspreidden. Maar ook hoe de zegen van God zich via Abraham, Izak en Jakob (Israël) verspreidde. Wie heeft recht op het land Israël? Hoe zullen de grenzen van Israël worden? Maar ook: Wat zegt de Heere over het teken van het verbond met Abraham: de besnijdenis?

SHOW MORE

Created 1 month, 3 weeks ago.

44 videos

Category Spirituality & Faith

De Bijbel is een geweldig Boek!

"Bijbel en Geloof" op BitChute hoort bij de site www.bijbelengeloof.com.

De Bijbel is het Boek van de Heere God. Hij heeft door Zijn woord heen bewezen dat Hij de Waarheid zegt. De profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus Christus als Mens op aarde zijn allemaal letterlijk uitgekomen. En dat zegt wat over hetgeen de Bijbel nog over de toekomst te zeggen heeft!

De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. In Zijn Zoon heeft de Heere ons een aanbod van verzoening gedaan. En wie wil dat nu niet: in vrede met God leven? En daaraan gekoppeld een geweldige toekomst.

De Bijbel laat zien dat we in de eindtijd leven. Het zal niet lang duren of de Heere Jezus komt de mensen halen die in Hem geloven. Dan zal op aarde een verschrikkelijke tijd aanbreken, want dan zal Gods toorn over de aarde gaan. Weet u zich geborgen bij de Heere Jezus Christus?