Bijbel en Geloof

Deel 2 van de serie "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Opnieuw wordt met een voorbeeld, dit keer de geschiedenis van Bonifatius, aangetoond hoe Rome de geschiedenis vervalst. In deel 1 was te zien hoe de Gotische Bijbel al heel vroeg beschikbaar was, en hoe die Bijbel getuigt van de Bijbeltekst die de Heere God bewaard heeft in onze StatenBijbel. Dit deel laat zien hoe de Angelsaksische Bijbel (van iets latere datum dan de Gotische Bijbel) daarvan getuigt. Tevens zien we hoe men door de nieuwe vertalingen de oecumene bewerkstelligt: gezamenlijk afdwalen van de woorden Gods...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
In dit deel wordt stilgestaan bij de vraag wat het bewaren van de eenheid inhoudt voor een Bijbelgelovige gemeente.
Over eenheid en valse eenheid...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
In dit deel wordt ingegaan op de vraag of er één ware lokale kerk of gemeente bestaat...
Wat is het verschil tussen het lichaam van de Heere Jezus en een lokale gemeente?
En hoe plaatsen we de "houding" die gelovigen ten opzichte van de woorden Gods hebben daarin?

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
Over Gods openbaring en de rol van herders en leraars.
Een getuigenis van de heiligheid en de kracht van Gods woorden...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
Als vervolg op deel 2 over de profeten, wordt in deze video nog gekeken naar Gods openbaring en de rol van dromen (in deze tijd). En verder gaat deze video over Gods openbaring en de rol van de evangelisten.

Een video over de invloed van Rome op bijvoorbeeld moderne "Bijbelstudie"boeken, maar ook op moderne "Bijbel"vertalingen. Rome heeft door de geschiedenis heen Gods woorden, en mensen die Gods woorden probeerden te bewaren, proberen te vernietigen. Ja, letterlijk. En toch heeft de Heere God Zijn woorden door de geschiedenis heen voor ons mensen bewaard. Deze video toont aan dat Gods woord zich al heel vroeg door de wereld, o.a. door Europa, verspreidde. De Gotische Bijbel is daar een voorbeeld van. En juist daardoor wordt duidelijk dat we met de StatenBijbel de Bijbeltekst in handen hebben, weliswaar in de Nederlandse taal, die de eerste Christenen in handen hadden...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
Over Gods openbaring en de rol van de profeten.

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
Over Gods openbaring en de rol van de apostelen.

Deel 7 (slot) in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het belang van het gebed.

Deel 6 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het zwaard des Geestes, het woord van God. De woorden van de Heere zijn er, als je het over een "wapen" hebt, o.a. om te toetsen en te weerleggen. Als je het woord van God kent, kun je aanvallen van de boze onderkennen en terneder slaan, door een: “Er is geschreven…”, en daardoor staande blijven. Het woord van God scheidt vanéén in de wedergeboorte, maar ook door de verkondiging. Mensen moeten een keuze maken. Voor of tegen...

Deel 5 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over de helm der zaligheid. Deze helm heeft te maken met de Bijbelse hoop, een zekere verwachting, een uitzien naar de verlossing van het lichaam, de Opname van de Gemeente. Als je dat vast blijft houden, beschermt dat tegen bijvoorbeeld dwaalleer, maar helpt het ook om de juiste gerichtheid te hebben. De helm verwijst ook naar de bescherming van je gedachtenwereld. Probeer niet te filosoferen over zaken. Maar probeer je gedachten “gevangen” te “leiden tot de gehoorzaamheid van Christus”.

Deel 4 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het schild des geloofs. Het Bijbelse geloof is niet zoiets van: "jij jouw geloof, ik mijn geloof"... Het geloof in Jezus Christus is namelijk gebaseerd op de feiten van de Schrift. En die zijn vast en zeker. Dat geeft een bewijs en een vaste grond. Je gevoel kan je misleiden. En daarom heb je het schild des geloofs nodig tegen misleidingen, tegen je eigen gevoel en gedachten, tegen reacties van mensen en noem maar op. Dat schild helpt om staande te blijven.

Deel 3 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over de voeten, die geschoeid moeten zijn. Geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes. Ben je bereid om verantwoording van je geloof af te leggen? En als je daartoe bereid bent, ben je dan ook voorbereid om verantwoording van je geloof af te leggen?

Deel 2 in de serie "De wapenrusting Gods". Alhoewel je als wederom geborene Gods rechtvaardigheid in de Heere Jezus hebt ontvangen, wordt je als gelovige ook opgeroepen om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Hoe kan dat?

Een video over het vraagstuk "Schepping of evolutie?". De vondsten van bijvoorbeeld fossielen laten zien dat evolutie niet kan. Ook de wetten van de thermodynamica bewijzen het tegendeel van de evolutie... De vondsten bewijzen juist de geschiedenis van Gods woord. Welke belangrijke boodschap heeft Gods woord voor alle mensen?

Dit is deel 1 in de serie "De wapenrusting Gods". Er is een geestelijke strijd gaande, en daarom roept de Heere op om de wapenrusting Gods geheel aan te doen. In deze video een algemene inleiding. Daarnaast staan we stil bij het eerste onderdeel van die geestelijke wapenrusting. Wat houdt dat in: de lendenen omgorden met de waarheid?

De Bijbel spreekt erover dat de "volheid der heidenen" ingegaan moet zijn voordat het volk Israël tot bekering gaat komen. Vaak neemt men aan dat er een "getal van de heidenen" vol moet zijn. Maar Gods woord laat wat anders zien. Bijvoorbeeld dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de "tijden der heidenen" vervuld zijn. De heidenen krijgen een bepaalde tijd... Ook laat de Heere in Zijn woord zien dat de geduldige God, Die mensen wil redden, weldegelijk gaat ingrijpen als de "ongerechtigheid der heidenen" vol is, als de oogst rijp is. Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Kijkt u verder in deze video.

De Heere God laat in Zijn woord zien dat mensen, die de Heere Jezus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, behouden zijn. Zij zijn behouden omdat hun zonden vergeven zijn. Nu wordt er weleens beweerd dat gelovigen daarom geen vergeving meer hoeven te vragen. Maar klopt dat wel? Ook gelovigen doen namelijk nog steeds verkeerde dingen... Wat laat Gods woord daarover zien?

Deze video is het vervolg op de video "Die hem nu wederhoudt". Er wordt in gegaan op een aantal vragen. Wat betekent het nu dat de Heere in Zijn woord spreekt over "een tijd, tijden en een halve tijd"? Aan de hand van deze vraag staan we stil bij de indeling van de 70e jaarweek. En is dat hetzelfde als de Grote Verdrukking? Wat weten we over de opkomst van de antichrist? Hoe moeten we dat nu zien, dat Daniël spreekt over het feit dat die antichrist met vleierijen aan de macht komt? En wat is, als wederom geborenen, onze verwachting?

Vragen die velen bezighouden: Als er een God van Liefde bestaat, waarom zou Hij dan al dat kwaad op aarde toelaten? Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat God de duivel Zelf geschapen heeft? Als God Almachtig is, had Hij dat dan niet kunnen tegenhouden? Is Hij dan niet Zelf schuld aan al die ellende? Deze video laat zien wat Gods liefde, een vrije wil en het geschapen(?) kwaad met elkaar te maken hebben...

Een video over "de zalige hoop" van de gelovige (Tit. 2 : 13), de Opname van de Gemeente. En wel specifiek over de verzen 2 Thess. 2 : 3, 7 en 8. Dit zijn lastige Bijbelverzen. En toch ook weer niet... Er wordt onder andere stilgestaan bij de vragen: Wie is de weerhouder? Gaat het in 2 Thess. 2 : 7 over de Opname van de Gemeente, zoals vaak wel beweerd wordt? En zijn alle profetieën vervuld om de Opname van de Gemeente te laten plaatsvinden?

Deze video gaat over wereldvrede... Er gebeurt de laatste jaren zoveel in de wereld... Coronamaatregelen, een digitaal ID, oorlog... Mensen verlangen naar vrede. Maar wat is dat voor een vrede? Kan dat überhaupt: "wereldvrede" buiten Jezus Christus om?

Deel 14 (slot). Dit laatste deel in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over de zekerheid in het geloof. De Bijbelse boodschap aan de Gemeente van de Heere Jezus is een boodschap van zekerheid in het geloof. Die zekerheid wordt door "theologie" en nieuwe vertalingen vaak aangevallen... Mensen worden aan het twijfelen gebracht over hun behoud. Vaak komt dit omdat men Gods woord niet recht snijdt. Als voorbeeld kijken we in dit deel naar de Bergrede van de Heere Jezus (Matth. 5 - 7). Deze wordt vaak als een soort reisgids voor Christenen gezien. Maar is deze wel leerstellig voor de Gemeente? Hoe snijden we de Bergrede op een rechte manier? En hoe kunnen wij als Gemeente daar wat uit leren?

Deel 13 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over vergeving. De mens is van nature zondig. En zonden verontreinigen de mens. Een kerk kan daar door bijvoorbeeld sacramenten niets in betekenen. De mens heeft Gods vergeving nodig. En de Heere wil die vergeving door de Heere Jezus geven. Maar moeten wij dan ook vergeven? Met een voorbeeld hoe er door de tijd heen verschillen in vergeven zijn, die recht gesneden moeten worden.

Het Evangelie van Gods genade is een boodschap voor alle mensen. Er is een strijd gaande tussen twee grote machten: God en de duivel. De Heere God wil graag dat mensen gered worden. Maar de duivel doet er alles aan om mensen bij de Heere God weg te houden. Bekijk wat Gods weg van redding is. Ook voor u!

SHOW MORE

Created 12 months ago.

60 videos

Category Spirituality & Faith

De Bijbel is een geweldig Boek!

"Bijbel en Geloof" op BitChute hoort bij de site www.bijbelengeloof.com.

De Bijbel is het Boek van de Heere God. Hij heeft door Zijn woord heen bewezen dat Hij de Waarheid zegt. De profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus Christus als Mens op aarde zijn allemaal letterlijk uitgekomen. En dat zegt wat over hetgeen de Bijbel nog over de toekomst te zeggen heeft!

De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. In Zijn Zoon heeft de Heere ons een aanbod van verzoening gedaan. En wie wil dat nu niet: in vrede met God leven? En daaraan gekoppeld een geweldige toekomst.

De Bijbel laat zien dat we in de eindtijd leven. Het zal niet lang duren of de Heere Jezus komt de mensen halen die in Hem geloven. Dan zal op aarde een verschrikkelijke tijd aanbreken, want dan zal Gods toorn over de aarde gaan. Weet u zich geborgen bij de Heere Jezus Christus?