Georgina Orwell PL

UWAGA! Bardzo ważne nagranie!
W opisie pod poprzednim filmem na moim kanale znajduje się podsumowanie treści poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, które będą przedmiotem głosowania już za kilka dni (podczas 75-go Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie, 22-28 maja 2022), a które - jeśli zostaną przyjęte, a wszystko na to wskazuje - de facto uczynią z WHO Rząd Światowy:
https://www.bitchute.com/video/518AdQawXXbE/

Nie wiadomo kto będzie reprezentował Polskę na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, ponieważ lista uczestników obrad jest TAJNA (dotyczy to całego świata, nie tylko naszego kraju). Lista delegatów uczestniczących w zjazdach Światowego Zgromadzenia Zdrowia publikowana jest zawsze dopiero PO zakończeniu zjazdu.
Na stronie WHO dostępne są obecnie listy 4 ostatnich zjazdów Światowego Zgromadzenia Zdrowia:

72. zjazd, 31 maja 2019:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: dr Z.J. Król, Wiceminister Zdrowia)

73. zjazd, 20 maja 2020:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: prof. L. Szumowski, Minister Zdrowia)

74. zjazd, 31 maja 2021:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: A. Goławska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia)

Druga Sesja Specjalna Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 1 grudnia 2021:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: A. Niedzielski, Minister Zdrowia)

Analizując listę nazwisk delegatów z Polski wyszczególnionych w powyższych dokumentach, widzimy że pojawiają się tam te same nazwiska, jest więc spora szansa, że to właśnie ci ludzie wezmą udział w majowym spotkaniu:

Zbigniew Czech
Ambasador Nadzwyczajny, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział we wszystkich 4 zjazdach)

A. Wojda
Pierwszy Sekretarz, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie, Kierownik Działu Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej, Ministerstwo Zdrowia
(wziął udział we wszystkich 4 zjazdach)

K. Konarzewska
Starszy ekspert ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział we wszystkich 4 zjazdach)

Łukasz Kruk
Drugi Sekretarz, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział w 3 zjazdach: 20 maja 2020, 31 maja 2021, 1 grudnia 2021)
[email protected] 

R. Włodarczyk
Główny Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wziął udział w 3 zjazdach: 1 maja 2019, 31 maja 2021, 1 grudnia 2021)

Z. Kierzkowska
Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wzięła udział w 3 zjazdach: 31 maja 2019, 20 maja 2020, 31 maja 2021)

Katarzyna Rutkowska
były dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 2 zjazdach: 31 maja 2019, 31 maja 2021)
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-rutkowska-b9061a34/?locale=pl_PL

Katarzyna Drążek-Laskowska
dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 1 zjeździe: 1 grudnia 2021)
[email protected], (22) 53 00 290

Łukasz Różycki
Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział w 1 zjeździe: 1 grudnia 2021)
[email protected]

A. Pałka
Główny Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 1 zjeździe: 31 maja 2021

Ja zamierzam się z nimi skontaktować i dowiedzieć się, kto z nich weźmie udział w spotkaniu (a jeśli te informacje są tajne, to zapytam DLACZEGO) oraz czy zamierzają dopuścić się ZDRADY STANU głosując za tymi poprawkami i wspierając ideę Globalnego Traktatu Pandemicznego WHO. Was zachęcam do tego samego.

Inne przydatne linki:
https://psnlin.pl/nasze-dzialania,niebezpieczne-zmiany-w-miedzynarodowych-przepisach-zdrowotnych,27,228.html
https://psnlin.pl/news,nie-dla-traktatu-who,142.html
https://psnlin.pl/news,konferencja-prasowa-traktat-antypandemiczny-who,148.html
https://psnlin.pl/news,swiat-medycyny-i-nauki-mowi-stop-dla-who,141.html
https://stopworldcontrol.com/who/
https://dontyoudare.info
https://worldcouncilforhealth.org/campaigns/stop-the-who/
https://expose-news.com/?s=treaty
https://interestofjustice.org
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/who-grand-play-for-world-power/
https://principia-scientific.com/pandemic-treaty-will-hand-who-keys-to-global-government/
https://www.technocracy.news/who-treaty-seeks-total-control-over-global-health/
https://2ndsmartestguyintheworld.substack.com/p/biden-handing-over-us-sovereignty?s=r
https://vaccineimpact.com/2022/bill-gates-dream-to-control-the-planet-through-the-world-health-organization-is-becoming-closer-to-reality/
https://vaccineimpact.com/2022/world-health-organization-moving-forward-on-global-vaccine-passport-program/
https://vaccineimpact.com/2020/is-w-h-o-director-tedros-a-terrorist-global-ties-to-bill-gates-clinton-foundation-dr-fauci-china-and-genocide/

UWAGA! Bardzo ważne nagranie!
To tylko krótka zajawka, w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się dłuższy materiał na ten temat.
Najpierw obejrzyjcie nagranie, potem przeczytajcie poniższy opis:

Link do aktualnej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf

Pełna treść zaproponowanych poprawek, nad którymi głosowanie odbędzie się podczas 75-go Światowego Zgromadzenia Zdrowia (22-28 maja 2022!):
https://psnlin.pl/nasze-dzialania,niebezpieczne-zmiany-w-miedzynarodowych-przepisach-zdrowotnych,27,228.html

Oto podsumowanie treści wniesionych poprawek:
1. Proponowane zmiany postulują znaczne rozszerzenie zakresu kontroli i władzy prawnej Światowej Organizacji Zdrowia, w tym:
a) przyznanie Dyrektorowi Generalnemu WHO prawa do jednostronnego uznaniowego ogłaszania w dowolnym momencie potencjalnego lub rzeczywistego „stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym" (Public Health Emergency of International Concern) oraz potencjalnego lub rzeczywistego „pośredniego ostrzeżenia dotyczącego zdrowia publicznego" (Intermediate Public Health Alert), nawet w przypadku sprzeciwu suwerennego kraju, którego ten alert dotyczy
b) przyznanie 6 dyrektorom regionalnym WHO prawa jednostronnego uznaniowego ogłaszania w dowolnym momencie potencjalnego lub rzeczywistego "stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym" (Public Health Emergency of Regional Concern), nawet w przypadku sprzeciwu suwerennego państwa, którego ten alert dotyczy
c) zwiększenie nadzoru nad działaniami rządów poszczególnych państw oraz - co za tym idzie - nad globalną populacją
d) powołanie Komitetu ds. Posłuszeństwa, który będzie miał uprawnienia śledcze w każdym państwie członkowskim
e) zakazanie wszelkich metod leczenia niezgodnych z rozporządzeniami WHO w ramach dążenia do polityki "Jedno zdrowie dla całej planety"
f) WHO, ogłaszając stan zagrożenia zdrowia publicznego, może polegać na tajnych źródłach informacji. Źródła te mogą obejmować Big Pharmę, podmioty finansujące WHO (np. Fundacja Gates'a oraz założony i finansowany przez Gates'a Sojusz GAVI), a także inne podmioty, których WHO nie ma obowiązku nikomu ujawniać. Zgodnie z artykułem 12, kiedy WHO otrzymuje nieujawnione informacje dotyczące rzekomego zagrożenia zdrowia publicznego w państwie członkowskim, Dyrektor Generalny może (nie musi) skonsultować się z Komitetem Nadzwyczajnym WHO i państwem członkowskim. Może on też jednak jednostronnie ogłosić potencjalny lub rzeczywisty stan zagrożenia zdrowia publicznego.

2. Wszelkie decyzje i rozporządzenia WHO będą uznawane za wiążące prawnie i nadrzędne wobec konstytucji poszczególnych państw członkowskich - nie będą już tylko "rekomendacjami", ale staną się rozkazami. Władza Dyrektora Generalnego WHO zastąpi suwerenną władzę krajową.

3. Poprawki te NIE wymagają dalszego zatwierdzenia przez rządy poszczególnych państw, ponieważ państwa te JUŻ są sygnatariuszami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Wystarczy, że zostaną one zatwierdzone podczas majowego Światowego Zgromadzenia Zdrowia zwykłą większością głosów 194 państw członkowskich WHO. Po przyjęciu poprawek przez WHO, państwa członkowskie mają 6 miesięcy na ich odrzucenie (czyli do listopada 2022 r.) Niepodjęcie żadnych działań oznacza pełną akceptację poprawek. Po upływie tego terminu poprawki automatycznie wejdą w życie jako prawo międzynarodowe, a jakiekolwiek zastrzeżenia otrzymane przez Dyrektora Generalnego WHO nie będą już miały żadnej mocy prawnej i żadnych skutków.

4. Treść obrad Komisji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych WHO będą udostępniane państwom, ale nie opinii publicznej.

5. Projekt poprawek został zgłoszony w ostatniej chwili, po cichu, z pominięciem normalnego procesu legislacyjnego, bez żadnej debaty publicznej i bez żadnych konsultacji społecznych w jakimkolwiek państwie

6. WHO żąda zwiększenia swego budżetu (pochodzącego m.in. z pieniędzy podatników państwa członkowskich) z 10 do 31 (!!!) miliardów dolarów rocznie.

7. WHO będzie sporządzać ocenę ryzyka dla poszczególnych państw członkowskich, przy użyciu tego samego rodzaju modelowania i symulacji, które wyolbrzymiły ryzyko związane z Covid-19 ponad dwa lata temu. WHO będzie przekazywać opracowaną przez siebie ocenę ryzyka organizacjom międzyrządowym i innym państwom członkowskim. Państwo członkowskie będzie mieć 48 godzin na odpowiedź, w praktyce jednak czas ten może zostać skrócony do kilku godzin. Niedostosowanie się do „zaleceń” WHO będzie narażać państwo na międzynarodową dezaprobatę ze strony zarówno WHO, jak i innych państw członkowskich. Może to być wykorzystane do nakładania sankcji na poszczególne kraje.

Innymi słowy, jest to próba zalegalizowania scentralizowanego faszyzmu farmaceutycznego pod pretekstem "ochrony globalnego zdrowia publicznego". Jeśli nic z tym nie zrobimy, za pół roku na Boże Narodzenie dostaniemy w prezencie Rząd Światowy.

Wystąpienie porucznika Jakuba Kuśpita na konferencji dotyczącej globalnego traktatu anty-pandemicznego WHO zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, która odbyła się 22 kwietnia 2022 r. w Warszawie.

Por. Jakub Kuśpit jest oficerem Wojska Polskiego, instruktorem spadochronowym w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia Służb Mundurowych 'Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń', które powstało w celu łączenia funkcjonariuszy mundurowych RP w walce z segregacją sanitarną, przymusem szczepień oraz bezprawiem wokół tzw. "pandemii".

O Stowarzyszeniu 'Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń' (opis ze strony Stowarzyszenia):
"Stowarzyszenie powstało by reprezentować interes i dobre imię funkcjonariuszy polskich służb mundurowych.
Rolą Stowarzyszenia jest integracja środowiska polskich służb mundurowych w celu przeciwdziałania naruszaniu przysługujących im praw. Celem jest również przeciwdziałanie wszelkim przejawom mobbingu i wywierania presji zmierzających do ucisku obywateli, szargania dobrego imienia służby oraz pozostawania w sprzeczności ze słowami ślubowania.
W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z dyskryminacją sanitarną oraz przymusem tzw. “dobrowolnych” szczepień – stajemy w obronie mundurowych, których prawa i wolności zostały naruszone.
Nasze cele to:
1. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia na gruncie prawnym oraz merytorycznym jak i wsparcie funkcjonariuszy służb mundurowych.
2. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach prawnych wobec przełożonych, którzy dopuszczają się mobbingu wobec podległych funkcjonariuszy czy łamania przysługujących im praw.
3. Wspieranie środowisk merytorycznie i naukowo badających obecną “sytuację pandemiczną”.

Link do całości konferencji:
https://psnlin.pl/news,konferencja-prasowa-traktat-antypandemiczny-who,148.html

Link do strony Stowarzyszenia "Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń":
https://bronimymunduru.pl

Link do strony Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców:
https://psnlin.pl

Połączenie -> Jedność -> Rezonans -> Energia -> Transformacja -> Intuicja -> Świadomość -> Pewność -> Odwaga -> Moc -> Życie

Niech się dzieje!

========

Connection -> Unity -> Resonance -> Energy -> Transformation -> Intuition -> Awareness -> Certainty -> Courage -> Power -> Life

Let's make it happen!

Niniejsze nagranie to zapis zeznania złożonego przez Leslie Manookian podczas 5. posiedzenia Międzynarodowego Trybunału Opinii Publicznej, które odbyło się 20.II.2022 r.
W ramach prac Trybunału, złożonego z międzynarodowego zespołu adwokatów i radców prawnych, w okresie 5-26 lutego 2022 r. odbyło się 6 transmitowanych na żywo posiedzeń pod przewodnictwem portugalskiego sędziego Rui Fonseca E Castro, z udziałem biegłych sądowych (nagrania z wszystkich posiedzeń znajdują się tu: odysee.com/@GrandJury:f)
Ten pokazowy proces służy jako modelowe postępowanie karne, wzorowane na postępowaniu Wielkiej Ławy Przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym. Jego celem jest przedstawienie Ławie Przysięgłych (w tym wypadku składającej się z obywateli całego świata) wszystkich dostępnych dowodów przeciwko inicjatorom, organizatorom i uczestnikom operacji 'Covid-19' oraz zmotywowanie ludzi na całym świecie do wszczęcia postępowań karnych i cywilnych przeciwko tym, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie popełnione w ramach „walki z pandemią” w ich własnych społecznościach i regionach.

Postanowiono, że postępowanie Trybunału będzie się toczyło się poza oficjalnym systemem prawnym i opierać się będzie na prawie naturalnym, gdyż w obecnym systemie sądy - podobnie jak wszystkie inne instytucje – są skompromitowane, przeżarte korupcją i kontrolowane właśnie przez tych, którzy zasiadają tu na ławie oskarżonych. Gdyby wniesiono pozew do Międzynarodowego Trybunału Karnego czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z pewnością zostałby on odrzucony „z powodów proceduralnych” lub zignorowany (tak jak to miało miejsce w przypadku kilku innych złożonych już tam pozwów związanych z „pandemią”), a zaangażowani w sprawę sędziowie najpewniej zostaliby zabici, zastraszeni, przekupieni, czy inny sposób uciszeni.

Trybunał powstał z inicjatywy międzynarodowej Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa, która od lipca 2020 r. na cotygodniowych posiedzeniach prowadzonych przez doświadczonych prawników gromadzi zeznania ekspertów z wielu dziedzin (lekarzy, naukowców, sędziów i prawników, ekonomistów, przedsiębiorców, historyków, psychologów, dziennikarzy śledczych, etc.) na temat różnorakich aspektów "pandemii".
Początkowym celem Komisji było jedynie wyjaśnienie motywów stojących za nałożeniem bezprecedensowych, a jednocześnie całkowicie sprzecznych z prawem i logiką obostrzeń oraz dokonanie bilansu powstałych w tym procesie szkód.
W toku prac Komisji stawało się jednak coraz bardziej jasne, że działania podejmowane przez rządy na całym świecie w ramach „przeciwdziałania pandemii Covid” spowodowały i nadal powodują olbrzymie straty społeczne, psychologiczne, zdrowotne, kulturowe i ekonomiczne: katastrofalny wzrost bezrobocia, masowe bankructwa firm, setki tysięcy nadmiarowych zgonów spowodowanych izolowaniem osób starszych i paraliżem służby zdrowia, bezprecedensowy wzrost liczby samobójstw, znaczący wzrost przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci, traumatyzacja globalnej populacji i wykształcenie nowych przepełnionych lękiem zachowań społecznych, ograniczanie podstawowych praw człowieka i praw obywatelskich na podstawie pospiesznie wprowadzanych, nielegalnych i niekonsultowanych ze społeczeństwem zmian legislacyjnych, zawieszenie podstawowych procesów demokratycznych. Działania osób i instytucji, które doprowadziły cały świat do masowej psychozy, to największe oszustwo w historii i największa zbrodnia przeciw ludzkości jaką kiedykolwiek popełniono.

Leslie Manookian jest założycielem i prezesem 'Health Freedom Defense Fund', organizacji non-profit zwalczającej przejawy niesprawiedliwości w dziedzinie zdrowia poprzez edukację, rzecznictwo i prawne kwestionowanie niesprawiedliwych przepisów naruszających prawa i swobody obywatelskie w dziedzinie ochrony zdrowia. Aktywna na froncie legislacyjnym, pracuje na rzecz ochrony praw do wolności medycznej.
W przeszłości pracowała jako manager inwestycyjny w 'Goldman Sachs' oraz jako Dyrektor ds. Badań Nad Wzrostem w 'Alliance Capital' – były to na tamten moment dwie najbardziej prestiżowe instytucje finansowe na świecie. Zarządzała europejskimi portfelami inwestycyjnymi i zajmowała się działalnością badawczą w zakresie europejskiego wzrostu. Zdecydowała się jednak odejść z Wall Street u szczytu swojej kariery, aby podążać bardziej etyczną ścieżką.
Leslie posiada tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu w Chicago, licencjat Middlebury College oraz tytuł M.L.C. Homeopathy uzyskany w Lakeland College of Homeopathy. Jest wielokrotnie nagradzaną producentką filmów dokumentalnych, w tym pomysłodawczynią, scenarzystką i producentką filmu 'The Greater Good' o ciemnej stronie szczepień.

Strona Międzynarodowego Trybunału Opinii Publicznej:
grand-jury.net

Strona Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa:
corona-investigative-committee.com
odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

Strona Leslie Manookian:
lesliemanookian.com

Fragment rozmowy Mary Holland i Polly Tommey, która odbyła się w dn. 13 kwietnia 2022 r. w ramach cyklicznego programu ‘This Week’, gdzie Mary i Polly przedstawiają i komentują bieżące wydarzenia w obszarze medycyny i ochrony zdrowia.

Mary Holland jest wiceprezesem i radcą prawnym organizacji 'Children's Health Defense', a ponadto członkiem rad doradczych organizacji 'Health Choice' oraz 'Institute for Pure and Applied Knowledge' i współzałożycielką dwóch organizacji non-profit: 'Elizabeth Birt Center for Autism Law and Advocacy' oraz 'Center for Personal Rights'.
Z wykształcenia jest profesorem prawa, wykładała w Columbia Law School i New York University School of Law, pełni też funckję dyrektora 'NYU Graduate Lawyering Program'.
Zagorzała orędowniczka praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dotyczących wolności medycznej. Współautorka i redaktorka dwóch książek: „Vaccine Epidemic” ("Epidemia szczepionek") i „The HPV Vaccine on Trial” ("Szczepionka HPV na ławie oskarżonych"), autorka kilkunastu przełomowych artykułów omawiających ważne lecz często ignorowane zagadnienia dotyczące szczepionek: niekonstytucyjności nakazu szczepień, odpowiedzialności producentów za szkody powstałe w wyniku ich przyjęcia oraz związku między szczepionkami a autyzmem.

Polly Tommey jest dyrektorem programowym kanału 'Children's Health Defense-TV'.
Autorka książek, redaktorka naczelna wiodącego na świecie magazynu o autyzmie 'The Autism File' oraz założycielka brytyjskiej organizacji 'Autism Trust' i współzałożycielka 'Autism Media Channel'.
Jest producentką głośnych filmów dokumentalnych „Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe” („Zaszczepieni: Od tuszowania danych do katastrofy”, 2016) i „Vaxxed II: The People's Truth” („ Zaszczepieni II: Prawda oczami ofiar szczepień”, 2019) badających ciemną stronę szczepień i fakt ukrywania przez agencje ochrony zdrowia danych na temat ich szkodliwości. W filmie „Vaxxed” została przedstawiona m.in. historia Billy'ego Tommeya, syna Polly, u którego w wieku dwóch lat zdiagnozowano autyzm po otrzymaniu szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce). Polly jest też producentką filmu 'Who Killed Alex Spourdalkis?' (2015) dokumentującego w jaki sposób ignorancja, zaniedbanie i obojętność amerykańskiej służby zdrowia doprowadziły do tragicznej śmierci ciężko autystycznego nastolatka z Chicago.
Występowała w prasie i telewizji na całym świecie, nieraz stawała oko w oko z czołowymi przywódcami politycznymi i nigdy nie zmieniła swego stanowiska w kwestii głoszenia prawdy o szkodliwości szczepień. Od 20 lat misją życiową Polly jest edukowanie rodziców na temat udokumentowanych katastrofalnych skutków ubocznych szczepionek.

Strona organizacji 'Children's Health Defense':
www.childrenshealthdefense.org

Link do programu ‘This Week’:
https://live.childrenshealthdefense.org/shows/this-week

Niniejsze nagranie to zapis zeznania złożonego przez Leslie Manookian podczas 5. posiedzenia Międzynarodowego Trybunału Opinii Publicznej, które odbyło się 20.II.2022 r.
W ramach prac Trybunału, złożonego z międzynarodowego zespołu adwokatów i radców prawnych, w okresie 5-26 lutego 2022 r. odbyło się 6 transmitowanych na żywo posiedzeń pod przewodnictwem portugalskiego sędziego Rui Fonseca E Castro, z udziałem biegłych sądowych (nagrania z wszystkich posiedzeń znajdują się tu: odysee.com/@GrandJury:f)
Ten pokazowy proces służy jako modelowe postępowanie karne, wzorowane na postępowaniu Wielkiej Ławy Przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym. Jego celem jest przedstawienie Ławie Przysięgłych (w tym wypadku składającej się z obywateli całego świata) wszystkich dostępnych dowodów przeciwko inicjatorom, organizatorom i uczestnikom operacji 'Covid-19' oraz zmotywowanie ludzi na całym świecie do wszczęcia postępowań karnych i cywilnych przeciwko tym, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie popełnione w ramach „walki z pandemią” w ich własnych społecznościach i regionach.

Postanowiono, że postępowanie Trybunału będzie się toczyło się poza oficjalnym systemem prawnym i opierać się będzie na prawie naturalnym, gdyż w obecnym systemie sądy - podobnie jak wszystkie inne instytucje – są skompromitowane, przeżarte korupcją i kontrolowane właśnie przez tych, którzy zasiadają tu na ławie oskarżonych. Gdyby wniesiono pozew do Międzynarodowego Trybunału Karnego czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z pewnością zostałby on odrzucony „z powodów proceduralnych” lub zignorowany (tak jak to miało miejsce w przypadku kilku innych złożonych już tam pozwów związanych z „pandemią”), a zaangażowani w sprawę sędziowie najpewniej zostaliby zabici, zastraszeni, przekupieni, czy inny sposób uciszeni.

Trybunał powstał z inicjatywy międzynarodowej Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa, która od lipca 2020 r. na cotygodniowych posiedzeniach prowadzonych przez doświadczonych prawników gromadzi zeznania ekspertów z wielu dziedzin (lekarzy, naukowców, sędziów i prawników, ekonomistów, przedsiębiorców, historyków, psychologów, dziennikarzy śledczych, etc.) na temat różnorakich aspektów "pandemii".
Początkowym celem Komisji było jedynie wyjaśnienie motywów stojących za nałożeniem bezprecedensowych, a jednocześnie całkowicie sprzecznych z prawem i logiką obostrzeń oraz dokonanie bilansu powstałych w tym procesie szkód.
W toku prac Komisji stawało się jednak coraz bardziej jasne, że działania podejmowane przez rządy na całym świecie w ramach „przeciwdziałania pandemii Covid” spowodowały i nadal powodują olbrzymie straty społeczne, psychologiczne, zdrowotne, kulturowe i ekonomiczne: katastrofalny wzrost bezrobocia, masowe bankructwa firm, setki tysięcy nadmiarowych zgonów spowodowanych izolowaniem osób starszych i paraliżem służby zdrowia, bezprecedensowy wzrost liczby samobójstw, znaczący wzrost przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci, traumatyzacja globalnej populacji i wykształcenie nowych przepełnionych lękiem zachowań społecznych, ograniczanie podstawowych praw człowieka i praw obywatelskich na podstawie pospiesznie wprowadzanych, nielegalnych i niekonsultowanych ze społeczeństwem zmian legislacyjnych, zawieszenie podstawowych procesów demokratycznych. Działania osób i instytucji, które doprowadziły cały świat do masowej psychozy, to największe oszustwo w historii i największa zbrodnia przeciw ludzkości jaką kiedykolwiek popełniono.

Leslie Manookian jest założycielem i prezesem 'Health Freedom Defense Fund', organizacji non-profit zwalczającej przejawy niesprawiedliwości w dziedzinie zdrowia poprzez edukację, rzecznictwo i prawne kwestionowanie niesprawiedliwych przepisów naruszających prawa i swobody obywatelskie w dziedzinie ochrony zdrowia. Aktywna na froncie legislacyjnym, pracuje na rzecz ochrony praw do wolności medycznej.
W przeszłości pracowała jako manager inwestycyjny w 'Goldman Sachs' oraz jako Dyrektor ds. Badań Nad Wzrostem w 'Alliance Capital' – były to na tamten moment dwie najbardziej prestiżowe instytucje finansowe na świecie. Zarządzała europejskimi portfelami inwestycyjnymi i zajmowała się działalnością badawczą w zakresie europejskiego wzrostu. Zdecydowała się jednak odejść z Wall Street u szczytu swojej kariery, aby podążać bardziej etyczną ścieżką.
Leslie posiada tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu w Chicago, licencjat Middlebury College oraz tytuł M.L.C. Homeopathy uzyskany w Lakeland College of Homeopathy. Jest wielokrotnie nagradzaną producentką filmów dokumentalnych, w tym pomysłodawczynią, scenarzystką i producentką filmu 'The Greater Good' o ciemnej stronie szczepień.

Strona Międzynarodowego Trybunału Opinii Publicznej:
grand-jury.net

Strona Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa:
corona-investigative-committee.com
odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

Strona Leslie Manookian:
lesliemanookian.com

Wywiad Stew Petersa z dr Bryanem Ardisem, który odbył się 22 marca 2022 i w którym dr Ardis dzieli się swym szokującym odkryciem na temat prawdziwej genezy tzw. choroby Covid-19.
Autorem tłumaczenia jest Andy Choinski (https://rumble.com/user/AndyChoinski).

Opis filmu skopiowany ze strony Stew Peters Network (https://rumble.com/c/StewPeters), gdzie film miał swoją światową premierę:
"Plandemia trwa, ale jej początki wciąż pozostają nikczemną tajemnicą. W jaki sposób świat zachorował, jak naprawdę rozprzestrzenił się Covid i czy satanistyczna elita z wyprzedzeniem poinformowała świat o tej broni biologicznej? Dr Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) ujawnił szokujący związek między tą pandemią a odwieczną walką dobra ze złem, która rozpoczęła się w Ogrodzie Eden."

Zestaw linków przedstawiających dane omawiane w nagraniu (w treści artykułów znajdują się linki do oficjalnych raportów rządowych i agencji zdrowotnych będące źródłem tych danych):

"Szczepionki" na Covid powodują AIDS:
https://dailyexpose.uk/?s=AIDS
https://dailyexpose.uk/?s=Acquired+Immunodeficiency+Syndrome
https://newstarget.com/search.asp?query=AIDS&x=0&y=0
https://www.educationviews.org/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/
https://archive.ph/604Gb
https://www.newstarget.com/2021-12-10-vaccine-induced-vaids-rising-mass-covid-vaccination.html
https://www.sott.net/article/463446-Official-data-suggests-the-Triple-Vaccinated-may-be-developing-Acquired-Immunodeficiency-Syndrome-at-an-alarming-rate
https://off-guardian.org/2022/02/11/is-there-something-more-sinister-behind-the-new-hiv-scare/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-aids-destroying-immune-function/
https://tapnewswire.com/2022/02/are-double-and-triple-jabbed-people-at-risk-for-vaids/
https://igorchudov.substack.com/p/covid-vaccine-hiv-and-vaids-an-explanation?s=r
https://off-guardian.org/2022/02/10/as-covid-crumbles-theyre-already-prepping-the-next-pandemic/
https://archive.ph/jdIGv
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/10/20/researchers-warn-some-covid-19-vaccines-could-increase-risk-of-hiv-infection/amp/
https://paretos.substack.com/p/vaccine-induced-hiv-susceptibility?s=r

"Szczepionki" na Covid powodują raka:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/full?s=09#B9
https://dailyexpose.uk/?s=cancer
https://swprs.org/covid-vaccines-and-cancer/
https://theblogginghounds.com/2021/10/30/the-vaccine-cancer-atrocity-like-clockwork-most-vaccinated-americans-will-lose-immune-function-by-christmas-and-start-growing-accelerated-cancer-tumors-that-will-kill-them-over-the-next-ten-years/
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-covid-vaccines-are-causing-cancers-and-aids.html
https://www.sott.net/article/464091-Cancers-coming-back-with-a-vengeance-is-very-common-after-the-COVID-vax
https://www.newstarget.com/search.asp?query=cancer+vaccine
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-idaho-pathologist-cancers-spreading-like-wildfire-covid-vaccines-data.html
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/badanie_stwierdza_ze,p2007327265
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionki_produkowane_z,p1493672758
https://psnlin.pl/artykuly,szybka-progresja-chloniaka-po-podaniu-dawki-przypominajacej,24,165.html

"Szczepionki" na Covid powodują tzw. wzmocnienie zależne od przeciwciał (Antibody Dependent Enhancement), znane też jako wzmocniona choroba po szczepieniu (Vaccine-Associated Enhanced Disease), powodujące, że zaszczepieni mają CIĘŻSZY przebieg Covid niż niezaszczepieni:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261952v2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf (strony 99, 107, 108, 151)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-04-pfizer-document-admits-covid-vaccine-causes-vaed.html
https://www.winterwatch.net/2020/12/pfizer-covid-vaccine-trial-shows-alarming-evidence-of-pathogenic-priming-in-older-adults/
https://paretos.substack.com/p/vaccinated-youre-more-likely-to-get

"Szczepionki" na Covid powodują poważne osłabienie układu odpornościowego (każda kolejna dawka znacznie pogarsza sytuację) oraz wykazują tzw. skuteczność ujemną (z czasem ich skuteczność spada poniżej zera):
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-01-12-uk-government-vaccinated-dying-286-percent-higher-unvaccinated.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2
https://dailyexpose.uk/?s=negative+effectiveness
https://dailyexpose.uk/?s=more+likely+to+die
https://dailyexpose.uk/?s=immune+system+degradation
https://paretos.substack.com/p/vaccine-failure-across-the-board?s=r
https://psnlin.pl/artykuly,izrael-zaszczepieni-maja-13-krotnie-zwiekszone-ryzyko-ciezkiej-infekcji-wariantem-delta-w-porownaniu,17,101.html?page_number=3
https://granitegrok.com/wp-content/uploads/2021/11/German-research-Higher-vaccine-rates-equal-higher-excess-mortality.pdf
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-vaccines-cause-serious-damage-to-immune-system.html
https://childrenshealthdefense.org/defender/repeated-covid-vaccines-impair-immune-system/
https://www.sott.net/article/463426-Triple-jabbed-over-30s-have-higher-infection-rates-than-the-unvaccinated-UKHSA-data-show
https://thecovidworld.com/european-medicines-agency-ema-warns-repeated-booster-shots-could-cause-immune-response-problems/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
https://drtrozzi.org/2022/01/21/devastating-2nd-week-report-of-negative-efficacy/

Coś dla ucha, coś dla ducha :-)
A także coś dla oka, bo teledysk przepiękny! Od razu zapragnęłam teleportować się w ten świat!

Kreujmy wspólnie wizję naszej upragnionej przyszłości, zasilajmy ją energią naszych serc i myśli, wizualizujmy rzeczywistość w której chcemy żyć, a Wszechświat już dopomoże powołać tą wizję do życia. Ale uwaga! DOPOMOŻE, a nie ODWALI CAŁĄ ROBOTĘ ZA NAS. Pamiętajcie, samo wizualizowanie nie wystarczy, trzeba też działać. Nasz przeciwnik także wizualizuje, a do tego bardzo intensywnie pracuje nad realizacją swojej wizji.
Działanie i Świadomość muszą iść w parze, jak Ying Yang.
Do właściwego i skutecznego działania potrzeba Świadomości. Ale sama Świadomość, za którą nie idzie żadne działanie, to świadomość zmarnowana.

Zatem trzeba działać, ale jak?
Wielu z nas zadaje sobie to pytanie, tonie w poczuciu bezsilności: "Co ja mogę? Nic ode mnie nie zależy, jestem tylko malutką mrówką, małym trybikiem w wielkiej maszynie."
BŁĄD! Tych "malutkich mrówek" jest 7 miliardów, a ta wielka maszyna zbudowana jest właśnie z małych trybików. I tylko dzięki nim sprawnie działa. Każdy z nas, KAŻDY, może się w jakiś sposób przyczynić do poprawy sytuacji, budować lepszy świat, na miarę swych talentów i możliwości. Każdy z nas może coś wokół siebie zmienić, choćby ta zmiana dotyczyła tylko mojego najbliższego otoczenia, albo tylko mnie samego i nikogo więcej.

Jak to powiedział kiedyś Martin Luther King:
"Ci, którzy pragną pokoju, muszą nauczyć się organizować tak efektywnie, jak ci, którzy pragną wojny".
I drugi, nieco bardziej dosadny cytat, Catherine Austin Fitts:
"Przestań finansować własne niewolnictwo. Przestań oddawać swe pieniądze i swą energię ludziom, którzy chcą cię zabić".

Zastanawiasz się, co możesz w tej sytuacji zrobić?
Jesteś "obudzony", "świadomy", chcesz "walczyć z systemem", ale jednocześnie chodzisz w butach Nike i koszulce Adidasa, robisz zakupy w Carrefourze i płacisz za nie kartą lub telefonem, masz w kredycie auto za 200 tysięcy, na Pierwszą Komunię kupujesz dziecku laptopa lub iPhone'a, myjesz zęby pastą Colgate, jesz w McDonaldsie, pijesz kawę ze Starbucksa, nosisz na nadgarstku smartband, grasz na Playstation, kupujesz na Amazonie, słuchasz muzyki na Spotify, masz konto na Instagramie, oglądasz Netflix na laptopie Dell z systemem operacyjnym Windows, wrzucasz wszystkie dane na chmurę Google, korzystasz z WhatsAppa, codziennie chodzisz do korpo-pracy której szczerze nienawidzisz, a w czasie wolnym więcej czasu spędzasz z telefonem niż z własnym dzieckiem? Ja widzę tu kilka rzeczy, które można by zmienić ;-)

Może kluczem do sukcesu wcale nie jest jakaś WIELKA, TOTALNA, RADYKALNA ZMIANA, ale tysiąc małych, drobnych zmian?
Na pewno jest to dobry pierwszy krok :-)

Wysyłam Wam ciepłe myśli oraz życzenia samego dobra, odwagi do podążania za swoją Wizją i mnóstwo inspiracji do działania!
:-*

Wykład pt. "Ochrona danych genetycznych w dobie pandemii" wygłoszony przez prof. dr hab. Andrzeja Kochańskiego, specjalistę genetyki klinicznej i laboratoryjnej, w dn. 29 stycznia 2022 w ramach sympozjum 'Oblicza Pandemii', które odbyło się w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Oprócz Andrzeja Kochańskiego, podczas Sympozjum wykłady wygłosili także:

Dr Włodzimierz Bodnar - pulmonolog, pediatra:
„Czy COVID-19 da się leczyć? Oficjalne schematy a praktyka medyczna”
https://youtu.be/U_GDQ5rYK2c

Dr Paweł Basiukiewicz - kardiolog, internista:
„Ochrona zdrowia podczas pandemii - zastosowane środki niefarmaceutyczne”
https://youtu.be/NF6sYdS_v9g

Dr Marek Sobolewski – statystyk:
„Obraz statystyczny polityki zdrowotnej - analiza skuteczności szczepień przeciwko SARO- CoV-2 w zapobieganiu transmisji wirusa”
https://youtu.be/NbxX-yD4oRc

Dr Zbigniew Martyka - internista, specjalista chorób zakaźnych:
„Wyzwania przed służbą zdrowia w dobie pandemii”
https://youtu.be/mmAGvu6izqQ

red. Jan Pospieszalski – dziennikarz:
„COVID-19 w przekazie medialnym”
https://youtu.be/5OPgpT8AsfU

Łukasz Bernaciński - prawnik, członek Zarządu Instytutu Ordo luris:
„Aspekty prawne ograniczeń praw i wolności wprowadzanych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Wybrane zagadnienia”
https://youtu.be/x5IdbECAUrA

Dr Beata Brożek - pulmonolog, internista:
„Opieka duchowa w medycynie - sytuacja chorych i obecność kapelana na oddziałach covidowych”
https://youtu.be/xMRH9LI0NF8

ks. prof. Paweł Bortkiewicz:
„Etyczne aspekty szczepienia przeciw COVID-19”
https://youtu.be/wewXfQ_x7MA

Michał Czerwiński - pedagog, współpracownik IPZIN:
„Szkoła czasu pandemii - wyzwania wychowawcze w świetle badań i doświadczeń praktycznych Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”
https://youtu.be/JtnxkwY5JMM

Zestaw linków przedstawiających dane omawiane w nagraniu (w treści artykułów znajdują się linki do oficjalnych raportów rządowych i agencji zdrowotnych będące źródłem tych danych):

"Szczepionki" na Covid powodują AIDS:
https://dailyexpose.uk/?s=AIDS
https://dailyexpose.uk/?s=Acquired+Immunodeficiency+Syndrome
https://newstarget.com/search.asp?query=AIDS&x=0&y=0
https://www.educationviews.org/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/
https://archive.ph/604Gb
https://www.newstarget.com/2021-12-10-vaccine-induced-vaids-rising-mass-covid-vaccination.html
https://www.sott.net/article/463446-Official-data-suggests-the-Triple-Vaccinated-may-be-developing-Acquired-Immunodeficiency-Syndrome-at-an-alarming-rate
https://off-guardian.org/2022/02/11/is-there-something-more-sinister-behind-the-new-hiv-scare/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-aids-destroying-immune-function/
https://tapnewswire.com/2022/02/are-double-and-triple-jabbed-people-at-risk-for-vaids/
https://igorchudov.substack.com/p/covid-vaccine-hiv-and-vaids-an-explanation?s=r
https://off-guardian.org/2022/02/10/as-covid-crumbles-theyre-already-prepping-the-next-pandemic/
https://archive.ph/jdIGv
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/10/20/researchers-warn-some-covid-19-vaccines-could-increase-risk-of-hiv-infection/amp/
https://paretos.substack.com/p/vaccine-induced-hiv-susceptibility?s=r

"Szczepionki" na Covid powodują raka:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/full?s=09#B9
https://dailyexpose.uk/?s=cancer
https://swprs.org/covid-vaccines-and-cancer/
https://theblogginghounds.com/2021/10/30/the-vaccine-cancer-atrocity-like-clockwork-most-vaccinated-americans-will-lose-immune-function-by-christmas-and-start-growing-accelerated-cancer-tumors-that-will-kill-them-over-the-next-ten-years/
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-covid-vaccines-are-causing-cancers-and-aids.html
https://www.sott.net/article/464091-Cancers-coming-back-with-a-vengeance-is-very-common-after-the-COVID-vax
https://www.newstarget.com/search.asp?query=cancer+vaccine
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-idaho-pathologist-cancers-spreading-like-wildfire-covid-vaccines-data.html
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/badanie_stwierdza_ze,p2007327265
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionki_produkowane_z,p1493672758
https://psnlin.pl/artykuly,szybka-progresja-chloniaka-po-podaniu-dawki-przypominajacej,24,165.html

"Szczepionki" na Covid powodują tzw. wzmocnienie zależne od przeciwciał (Antibody Dependent Enhancement), znane też jako wzmocniona choroba po szczepieniu (Vaccine-Associated Enhanced Disease), powodujące, że zaszczepieni mają CIĘŻSZY przebieg Covid niż niezaszczepieni:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261952v2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf (strony 99, 107, 108, 151)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-04-pfizer-document-admits-covid-vaccine-causes-vaed.html
https://www.winterwatch.net/2020/12/pfizer-covid-vaccine-trial-shows-alarming-evidence-of-pathogenic-priming-in-older-adults/
https://paretos.substack.com/p/vaccinated-youre-more-likely-to-get

"Szczepionki" na Covid powodują poważne osłabienie układu odpornościowego (każda kolejna dawka znacznie pogarsza sytuację) oraz wykazują tzw. skuteczność ujemną (z czasem ich skuteczność spada poniżej zera):
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-01-12-uk-government-vaccinated-dying-286-percent-higher-unvaccinated.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2
https://dailyexpose.uk/?s=negative+effectiveness
https://dailyexpose.uk/?s=more+likely+to+die
https://dailyexpose.uk/?s=immune+system+degradation
https://paretos.substack.com/p/vaccine-failure-across-the-board?s=r
https://psnlin.pl/artykuly,izrael-zaszczepieni-maja-13-krotnie-zwiekszone-ryzyko-ciezkiej-infekcji-wariantem-delta-w-porownaniu,17,101.html?page_number=3
https://granitegrok.com/wp-content/uploads/2021/11/German-research-Higher-vaccine-rates-equal-higher-excess-mortality.pdf
https://www.vaccineinjurynews.com/2022-02-07-vaccines-cause-serious-damage-to-immune-system.html
https://childrenshealthdefense.org/defender/repeated-covid-vaccines-impair-immune-system/
https://www.sott.net/article/463426-Triple-jabbed-over-30s-have-higher-infection-rates-than-the-unvaccinated-UKHSA-data-show
https://thecovidworld.com/european-medicines-agency-ema-warns-repeated-booster-shots-could-cause-immune-response-problems/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
https://drtrozzi.org/2022/01/21/devastating-2nd-week-report-of-negative-efficacy/

Natknęłam się dziś na ten klip, przemówił do mnie zdecydowanie.
Mocny przekaz.

Podczas szukania materiałów do ostatniego filmu o hipokryzji wokół tematu Ukrainy, natknęłam się na kilka zabawnych nagrań.
Postanowiłam zrobić z nich osobną kompilację. Będzie krótka, ale mam nadzieję, że sprawi, iż się na chwilę uśmiechniecie :-)

Nie wiem jak Wam, ale mnie już się zbiera na mdłości.
Kłamstwo, kłamstwo, wszędzie kłamstwo, kłamstwo i jad.
Kłamstwo, jad i amok.
Jad, amok i głupota.
Dosyć tego.
Kłamstwo to kłamstwo, niezależnie od tego ilu ludzi w nie wierzy.
Prawda to prawda, niezależnie od tego ilu ludzi jej zaprzecza.
Zło to zło, niezależnie od tego ilu ludzi je czyni i usprawiedliwia.
Dobro to dobro, i moi mili, albo pomożemy mu zwyciężyć, albo nie jesteśmy warci tego, by żyć na tej planecie.

Ja już nie mogę słuchać kłamstw.

Kilka przydatnych linków:
https://stopworldcontrol.com/ukraine/
https://off-guardian.org/category/ukraine/

Aktualnie pracuję nad kilkoma dłuższymi materiałami, a w międzyczasie wrzucam taki oto krótki filmik. Dotyczy wprawdzie USA, ale rzecz przedstawia się identycznie we wszystkich innych krajach świata. Nic tylko wyciągać wnioski.

Niedawno oglądałam rozmowę Marka Passio z Davidem Icke. David powiedział w niej coś takiego:
"Istnieją trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy posłusznie i bezrefleksyjnie wykonują polecenia płynące z góry i są z tego zadowoleni. Druga grupa to ludzie, którym się te polecenia nie podobają, ale i tak je wykonują, bo za bardzo boją się konsekwencji ich niewykonania. Te dwie grupy są odpowiedzialne za każdą dyktaturę i każdy ustrój totalitarny w historii. Tyrania utrzymuje się przy życiu nie dzięki tyranom, ale dzięki posłuszeństwu tłumów wobec tyranii. Trzecia grupa to ludzie, którzy nie zgadzają się na podporządkowanie się dyktaturze i mają na tyle odwagi, by swe zdanie wyrażać publicznie i walczyć o zmianę stanu rzeczy. Ta grupa ludzi jest odpowiedzialna za obalenie wszystkich dyktatur w historii. Weźcie do ręki kalkulator i zobaczcie ilu ludzi narzuca dyktaturę, a ilu ludzi pozwala, aby im ją narzucono. Ci, którzy dzierżą władzę, decydują i dyktują, a społeczeństwo na to reaguje. Niekiedy reaguje protestem, ale w przeważającej większości reaguje robiąc to, co im się każe, nawet jeśli w głębi serca wcale tego nie chcą. Ale taka waśnie jest tu dynamika: władza dyktuje, ludność reaguje. Tę dynamikę trzeba odwrócić. To władza ma reagować na żądania ludzi. A to może się stać tylko wtedy, gdy ogół społeczeństwa przestanie podporządkowywać się tyrańskim dyktatom nielicznych."
Ja się zgadzam.
A Ty?
Do której grupy należysz?

Link do oryginalnego nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs

Zostań w domu, chroń siebie i innych!
Dwa tygodnie na wypłaszczenie krzywej!
Dystans Maseczki Dezynfekcja!
Nowa Normalność!
Myj ręce!
Jesteśmy w tym razem!
Moja maska chroni ciebie!
Zaufaj nauce!
Szczepmy się!
Ostatnia prosta!
Moja szczepionka chroni ciebie!
Build Back Better!
Walczymy o Ukrainę!

Wszyscy o Ukrainie, a ja - na przekór - o Polsce.

O, Bracia i Siostry!
Spijajmy niczym nektar najsłodszy słowa mądrości z ust miłościwie nam panującego Klausa Schwaba! Radujmy się wspólnie, że dane nam jest dostąpić zaszczytu słuchania mów Jego podniosłych, niczym perły przed wieprze nam rzucanych! Już sam dźwięk aksamitnego głosu z ust Jego płynący jest niczym miód na nasze skołatane serca i niesie ukojenie naszym umęczonym duszom!
Bracia i Siostry, czyście kiedyś przypuszczali, że dane nam będzie doświadczyć takiej cudowności???

O, Klausu Schwabu!
Tyś, który swą charyzmą obdarować mógłby cały tabun mężów stanu!
Bądź łaskaw raczyć nas dalej swymi porywającymi wywodami, których przysięgamy niczym muzyki najsłodszej słuchać, rozpływając się przy tym w nieopisanej błogości!
Niech Twa przenikliwość oświeci nasze maluczkie umysły, a blask Twego promiennego oblicza niech rozjaśnia mroki naszych własnych lic, na których uśmiech tak dawno już nie gościł.
Słowom Twoim uroczyście ślubujemy ufać bezgranicznie, na spełnienie Twych proroctw czekać z utęsknieniem, a każdego kto ośmieli się powstać przeciwko Tobie przysięgamy tępić bez krzty litości!
Żyj nam wiecznie, o miłościwy Klausu Schwabu, choćbyś w celu tym musiał spożyć przydział Adrenochronu przewidziany dla trzech kolejnych królewskich pokoleń!
Z utęsknieniem wyczekujemy obiecanych czasów, kiedy to nie będziemy posiadać nic, lecz będziemy szczęśliwi! Już teraz szczęście nieopisane nasz przepełnia, że dane nam jest kąpać się w blasku Twej glorii i radosne psalmy na cześć Twego imienia wyśpiewywać!
Wierzymy, że w zamysłach swoich wobec nas nikt Ci nie dorówna i że jedynym Twym pragnieniem jest chronić nas maluczkich przed złem wszelkim. Jednakowoż ufamy, iż liczna armia sprzymierzeńców Twoich, gotowych zawsze i wszędzie czynić wolę Twoją, także jedynie naszego dobra i szczęśliwości naszej pragnie.
I niech przeklęty będzie każdy, kto śmie choćby sugerować, że jest inaczej! Gdy ktoś ośmieli się choć słowo wyrzec przeciwko Tobie lub sługom Twoim, niech zaniemówią wargi jego kłamliwe na wieczność!

Lud Twój uniżony, na wieki Tobie oddany

- - -

Dobra, a tak serio:
Klausa Schwaba - założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego, architekta i promotora Wielkiego Resetu - chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Wszyscy już chyba słyszeli o corocznych spotkaniach w Davos, podczas których najbardziej wpływowi ludzie biznesu i głowy najważniejszych państw świata dyskutują o przyszłości planety. Ale dopiero w ostatnim czasie do szerszej świadomości przedostała się informacja o programie 'Młodzi Globalni Liderzy' (Young Global Leaders), dzięki któremu ŚFE z powodzeniem zinfiltrowało gabinety wielu światowych rządów, co umożliwia bezpośrednie sterowanie globalną agendą. To nie przypadek, że program ów został zainicjowany w 1992 r., w tym samym roku w którym ogłoszono cele Agendy 21 i Zrównoważonego Rozwoju. Już wśród absolwentów pierwszego rocznika programu znalazły się takie światowe tuzy jak Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Bono, Richard Branson (Virgin Group), Jorma Ollila (Shell Oil), czy José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji Europejskiej 2004-2014).
Poniżej lista kilkunastu innych absolwentów programu:
Larry Page, założyciel Google
Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka
Jimmy Wale, założyciel Wikipedii
Niklas Zennström, założyciel Skype'a
Jack Ma, założyciel Alibaby
Vladimir Dlouhy, doradca Goldman Sachs
Michael Dell, dyrektor generalny Dell
Aho Tapani Esko, były premier Finlandii, członek rady zarządu Sberbank
Klaus Regling, dyrektor zarządzający Europejskiego Mechanizmu Stabilności
Księżniczka Korony Szwecji Wiktoria
Książę Norwegii Haakon
Książę Fredrik z Danii
Książę Jaime de Bourbon de Parme, Holandia
Emmanuel Macron, prezydent Francji
Carlos Alvarado Quesada, prezydent Kostaryki
Chrystia Freeland, wicepremier i minister finansów Kanady
Jacinda Arden, premier Nowej Zelandii
Sanna Marin, premier Finlandii
Alexander De Croo, premier Belgii
Martín Guzmán, minister finansów Argentyny
Faisal Alibrahim, minister Gospodarki i planowania Arabii Saudyjskiej
Shauna Aminath, minister środowiska, zmiany klimatu i technologii, Malediwy
Ugyen Dorji, minister spraw wewnętrznych Bhutan
Vera Daves de Sousa, minister finansów Angoli
Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec
Kamissa Camara, minister gospodarki cyfrowej i planowania Mali

Więcej informacji:
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
https://johnnyvedmore.com/2021/02/20/featured-content-2/
https://www.technocracy.news/world-economic-forums-young-global-leaders-revealed/
https://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=klaus+schwab
https://www.younggloballeaders.org
https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-videos/
https://rairfoundation.com/world-economic-forum-board-former-vp-al-gore-canadas-deputy-prime-minister-blackrock-ceo-more/

W związku z niedawnym użyciem broni sonicznej (LRAD) i broni energii skierowanej (DEW) podczas masowego protestu przeciwko przymusowi szczepień i polityce rządowej w australijskim mieście Canberra (12 lutego), postanowiłam wrzucić na kanał piosenkę mojej ukochanej Kate Bush, która pasuje tu jak ulał.
Na pohybel wszystkim naukowcom-zbrodniarzom, którzy zamiast służyć nauce dla dobra i rozwoju gatunku ludzkiego, zrobili z siebie prostytutki w służbie bożka-pieniądza.

Kilka materiałów na temat broni użytej na tym proteście:

https://everydayconcerned.net/2022/02/17/directed-energy-weapons-used-at-the-feb-12-canberra-protest-make-people-sick-police-questioned-in-parliament-refuse-to-elaborate/

https://www.rebelnews.com/police_confirm_use_of_controversial_lrad_device_at_canberra_protest

https://twoplustwoequalsfournews.wordpress.com/2022/02/18/sonic-and-apparent-directed-energy-weapons-were-used-by-police-in-canberra-protesters-photos-of-alleged-injuries/

https://rumble.com/vva2b2-proof-u.s.-directed-energy-weapons-burn-the-faces-of-australians.html

============

In light of the recent use of LRAD and DEW weapons during a mass protest against vaccine mandates and government policies in Canberra, Australia (February 12), I decided to upload onto my channel a song by my beloved Kate Bush which seems very appropriate for the occasion.
To hell with all the scientist-criminals who, instead of serving science for the benefit of the human race, have turned themselves into prostitutes in the service of their god - money.

https://everydayconcerned.net/2022/02/17/directed-energy-weapons-used-at-the-feb-12-canberra-protest-make-people-sick-police-questioned-in-parliament-refuse-to-elaborate/

https://www.rebelnews.com/police_confirm_use_of_controversial_lrad_device_at_canberra_protest

https://twoplustwoequalsfournews.wordpress.com/2022/02/18/sonic-and-apparent-directed-energy-weapons-were-used-by-police-in-canberra-protesters-photos-of-alleged-injuries/

https://rumble.com/vva2b2-proof-u.s.-directed-energy-weapons-burn-the-faces-of-australians.html

Niniejsza rozmowa odbyła się 2 lutego 2022 r. w ramach cyklicznej konferencji "Covid Conversations" organizowanej przez stowarzyszenie The Channel Islands Integrative Health Alliance (www.ciiha.org), która odbyła się na wyspie Guernsey.
W drugiej części nagrania jest mój komentarz, gdzie omawiam kilka stron dokumentujących kryminalne praktyki przemysłu medycznego.

Dr Robert Yoho jest emerytowanym chirurgiem kosmetycznym z Los Angeles oraz wykwalifikowanym specjalistą w zakresie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych i dermatologii.
Absolwent jednej z najlepszych szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych, Case Western Reserve University w Cleveland w Ohio. Członek Towarzystwa Medycznego Hrabstwa Los Angeles (Los Angeles County Medical Society), Kalifornijskiego Stowarzyszenia Medyków (California Medical Association), Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Kosmetycznej Piersi (American Society of Cosmetic Breast Surgery) oraz Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (American Academy of Cosmetic Surgery).
W życiu prywatnym Dr Yoho zajmował się wieloma ciekawymi rzeczami (m.in. pracował na platformach wiertniczych w Wyoming, prowadził firmę zajmującą się chirurgią drzew), ale jego największą pasją, której poświęca się od wczesnej młodości, jest sport. Trenował Kempo Karate, zapasy judo i kulturystykę. Przebiegł 14 triatlonów, praktykował Astanga i Bikram Jogę, ponadto jest mistrzem wspinaczki skałkowej.

Po przejściu na emeryturę w 2019 r. Dr Yoho zaczął zgłębiać temat korupcji w systemie opieki zdrowotnej. Efektem tych poszukiwań była książka „Zarżnięci przez 'opiekę zdrowotną': Co zrobić z lekarzami, Big Pharmą i skorumpowanym rządem rujnującym twoje zdrowie i system opieki medycznej” (Butchered by "Healthcare": What to Do About Doctors, Big Pharma, and Corrupt Government Ruining Your Health and Medical Care), która w 2020 r. zdobyła nagrodę Best Indie Book w kategorii 'Zdrowie i Etyka w Medycynie'.
Książka ta analizuje zależności między przemysłem medycznym i światem polityki, obnaża dysfunkcje i niewyobrażalną skalę korupcji w agencjach ochrony zdrowia oraz demaskuje wszechobecne w nich konflikty interesów. Opisuje całe spektrum problemów w systemie opieki zdrowotnej - od strukturalnych wypaczeń na poziomie szpitali, placówek medycznych i firm ubezpieczeniowych, poprzez korupcję w relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi, świadome promowanie szkodliwych (a niekiedy wręcz zabójczych) leków i urządzeń medycznych, aż po nagminne fałszowanie danych na potrzeby badań klinicznych i publikacji w czasopismach naukowych.
Na YouTube można wysłuchać pierwszej połowy tej książki (rozdziały 1-16):
https://www.youtube.com/watch?v=Ye476jKeDMw
Jak to powiedział Dr Yoho w jednym z udzielonych przez siebie wywiadów: „System opieki zdrowotnej robi trzy rzeczy bardzo dobrze: zarabia pieniądze, zarabia pieniądze i zarabia pieniądze.”

Strony Dr Roberta Yoho:
www.robertyohoauthor.com
www.robertyoho.substack.com

Strony, które omawiam w drugiej połowie nagrania:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_fraud
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_off-label_promotion_pharmaceutical_settlements
https://www.goodjobsfirst.org/violation-tracker
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?major_industry_sum=medical+equipment+and+supplies
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?major_industry_sum=pharmaceuticals&offense_group=healthcare-related+offenses
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=johnson-and-johnson
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=glaxosmithkline
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=astrazeneca
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=merck
https://www.goodjobsfirst.org/news/releases

Obszerny artykuł z 19.II.2022 poświęcony nielegalnym praktykom koncermy Pfizer pt. "Zaniedbania, oszustwa, działanie w złej wierze - czy już nie czas zmądrzeć wobec poczynań firmy Pfizer?" (Negligence, Fraud, Malice – Shouldn’t We All Be Wiser to Pfizer?)
https://dailyexpose.uk/2022/02/19/negligence-fraud-malice-shouldnt-we-all-be-wiser-to-pfizer/

Jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz mnie wesprzeć, bym mogła robić więcej tłumaczeń, możesz wpłacić dowolną kwotę na moje konto:
Georgina Orwell
44 1140 2004 0000 3002 8088 8194
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")

Proszę, okażcie też wsparcie naszemu wspaniałemu lektorowi EnborianowiPL, który nie tylko nagrywa wersje lektorskie do moich filmów, ale też samodzielnie je montuje. Kasę przeznaczy na lepszy, bardziej profesjonalny sprzęt :-)
EnborianPL
PL 30194010766172794200000000
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")

DZIĘKUJEMY! :-)

Prawo jasno i jednoznacznie określa, jakie informacje osoba wykonująca zabieg medyczny ma obowiązek przekazać pacjentowi przed jego wykonaniem. W kontekście Narodowego Programu Szczepień, pacjent powinien przede wszystkim zostać jasno i wyraźnie zostać poinformowany, że przystępując do tzw. szczepienia na Covid-19 bierze udział w eksperymencie medycznym. To, że tak jest, nie podlega jakiejkolwiek dyskusji - wynika to bezpośrednio z przepisów polskiego prawa (zainteresowanych odsyłam do artykułu na ten temat: https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/artykuly/narodowy-program-szczepien-to-eksperyment-medyczny)

Tzw. szczepionki na Covid to preparaty będące nadal w toku badań klinicznych, których koniec planowany jest wstępnie - w zależności od producenta:
na 15.V.2023 dla firmy Pfizer (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728)
na 27.X.2022 dla firmy Moderna (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427)
na 14.II.2023 dla firmy Astra Zeneca (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746)
na 2.I.2023 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722),
a badanie kliniczne produktu leczniczego jest z definicji eksperymentem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 5.XII.1996 o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty oraz art. 37a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Pomijając już kwestie prawne, to że te "szczepionki" są eksperymentem medycznym, wynika ze zwykłej logiki. Preparaty te opracowano w tempie ekspresowym, z pominięciem testów na zwierzętach i z pogwałceniem standardowych protokołów opracowywania szczepionek, dopuszczono je do użytku warunkowo, bez uprzedniego uzyskania obligatoryjnej wymaganej prawem pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej (zgodnie z art. 29 ust. 1. Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty). Bazują one na nigdy wcześniej nie stosowanej na ludziach technologii mRNA, a ich pełny skład i mechanizm działania jest tajny (producenci jak dotąd nie podali do publicznej wiadomości pełnej charakterystyki produktu i jego substancji czynnych). Brak jest wystarczających informacji od producentów co do ich skuteczności i bezpieczeństwa, nie przebadano ich pod kątem interakcji z innymi lekami i szczepionkami, a w badaniach klinicznych nie uwzględniono: osób z przewlekłymi chorobami współistniejącymi (np. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, przewlekłą chorobą neurologiczną, zaburzeniami sercowo-naczyniowymi), osób z obniżoną odpornością, alergików, ludzi ze schorzeniami psychicznymi, osób, które już wcześniej przechodziły Covid, osób z zaburzeniami autoimmunologicznymi i stanami zapalnymi, osób przyjmujących sterydy na receptę, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Ponadto, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków obowiązującymi od czerwca 1998 r. (przedstawionymi w dokumencie pt. "For Guidance Onpreclinical Pharmacological And Toxicological Testing Of Vaccines"), wszelkie szczepionki są odgórnie proceduralnie zwolnione z konieczności przeprowadzania badań nad ich toksycznością, mutagennością i kancerogennością, badań farmakokinetycznych oraz badań ich wpływu na płodność i ewentualnych zagrożeń dla płodu.

Tak więc tutaj nie ma się o co spierać – tzw. szczepienie na Covid to JEST eksperyment medyczny. A przed wzięciem udziału w eksperymencie medycznym pacjent musi bezwzględnie wyrazić na to dobrowolną i świadomą zgodę. ŚWIADOMĄ, to znaczy opartą na pełnej i rzetelnej informacji odnośnie do podawanego preparatu.
Dokumenty sankcjonujące prawo (i konieczność) wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na udział w procedurze medycznej to m.in.:
art. 39 i 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
art. 1 Kodeksu norymberskiego
art. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
art. 25 i 32 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty
rozdział 5 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
art. 5 Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie
art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
art. 32 i 147 IV Konwencji Genewskiej z 1949 r.

Natomiast w świetle polskiego prawa, brak odebrania przez świadomej zgody pacjenta przed przystąpieniem do zabiegu medycznego skutkuje odpowiedzialnością cywilną (na podstawie artykułów 444-446 Kodeksu Cywilnego) oraz odpowiedzialnością karną (na podstawie art. 192 Kodeksu Karnego), niezależnie od odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Kilka przydatnych linków:
https://pubmedinfo.org/2020/02/09/wytyczne-dotyczace-przedklinicznych-badan-farmakologicznych-i-toksykologicznych-szczepionek/
https://pubmedinfo.org/2017/05/04/kodeks-norymberski/
https://pubmedinfo.org/2018/03/12/czy-szczepionki-to-najlepiej-przebadane-produkty/
https://pubmedinfo.org/2019/12/10/w-usa-rejestruje-sie-mniej-niz-1-nopow/

Jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz mnie wesprzeć, bym mogła robić więcej tłumaczeń, możesz wpłacić dowolną kwotę na moje konto:
Georgina Orwell
44 1140 2004 0000 3002 8088 8194
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")
Dziękuję :-)))

Pseudo-reklama autorstwa organizacji Strong And Free Canada (https://strongandfreecanada.org)

Muzyczna interpretacja wiersza Juliana Tuwima "Do prostego człowieka" w wykonaniu zepołu Akurat.
Wiersz opublikowany został 27 października 1929 r. na łamach dziennika „Robotnik”. Za jego opublikowanie Komisariat Rządu m.st. Warszawy pociągnął redaktora naczelnego czasopisma „Robotnik” do odpowiedzialności karnej.

Nawet odwieczne prawdy wymagają czasem przypomnienia...
Może kiedyś dorośniemy do wyciągnięcia wniosków z historii.

Wrzucam ponownie nagranie ze spotkania, które odbyło się 12 listopada 2021 r. w ramach 78. posiedzenia niemieckiej Komisji Śledczej ds. Pandemii Koronawirusa, tym razem w wersji z lektorem. Mam nadzieję, że dzięki temu material ten dotrze do wielu nowych osób, bo jest to moim zdaniem naprawdę ważna rozmowa, która może być cenna nie tylko dla ludzi chcących zrozumieć obecną sytuację na świecie, ale i dla osób tkwiących w toksycznych relacjach lub zmagających się w życiu z doświadczeniem traumy.
Wielkie dzięki dla lektora - EnborianaPL!

W rozmowie z Reinerem Fuellmichem i Vivian Fisher Meredith porusza temat psychologicznych aspektów operacji „Covid-19”, m.in. wyjaśnia rolę dysonansu poznawczego w zmasowanej kampanii propagandowej, której poddawana jest obecnie globalna populacja, podkreślając kluczową rolę mediów w tym procesie. Bazując na analogii między toksycznymi związkami a problematyczną relacją pomiędzy państwem a jednostką, tłumaczy jak to możliwe, że tak wiele osób wierzy w ewidentnie fałszywą narrację, a co najważniejsze - wyjaśnia w jaki sposób można uwolnić się z tego błędnego koła i jak istotną rolę pełni w tym procesie wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Meredith Miller jest psychologiem i holistycznym trenerem integracyjnym. Specjalizuje się w pomocy ofiarom psychomanipulacji i ludziom tkwiącym w toksycznych relacjach (np. w narcystycznych rodzinach, w związkach z psychopatami i socjopatami lub w sektach). Pomaga w samouzdrowieniu osobom po różnych traumatycznych doświadczeniach (np. ofiarom stresu pourazowego) poprzez uczenie ich nowego sposobu myślenia i wykorzystywania narzędzi psychologicznych pomagających odzyskać równowagę psychiczną. Jako osoba, która sama przeżyła ponad trzy dekady nadużyć psychicznych i seksualnych, Meredith – jak to często określają jej klienci – jest w stanie zrozumieć problemy i schematy myślowe ofiar traumy relacyjnej w sposób, w jaki może to zrobić tylko ktoś, kto sam przez to przeszedł.
Jest autorką dwóch książek: „Wolność od opowieści. Od traumy do pasji i celu” (Freedom From The Story: From Trauma To Passion & Purpose) oraz „Podróż. Mapa drogowa do samouzdrowienia po doświadczeniach narcystycznego nadużycia” (The Journey: A Roadmap for Self-healing After Narcissistic Abuse).

Strony Meredith Miller:
https://www.youtube.com/channel/UCrNg_13PdqKAZRPqyclRq1g
https://innerintegration.mykajabi.com

Link do oryginalnego nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=JNloaRcfPwM&t=1036s

Kanał, na którym znajdują się nagrania z wszystkich posiedzeń niemieckiej Komisji Śledczej ds. Pandemii Koronawirusa:
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

Jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz mnie wesprzeć, bym mogła robić więcej tłumaczeń, możesz wpłacić dowolną kwotę na moje konto:
Georgina Orwell
44 1140 2004 0000 3002 8088 8194
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")
Dziękuję

Proszę, okażcie też wsparcie naszemu wspaniałemu lektorowi EnborianowiPL, który nie tylko nagrywa wersje lektorskie do moich filmów, ale też samodzielnie je montuje. Kasę przeznaczy na lepszy, bardziej profesjonalny sprzęt :-)
EnborianPL
PL 30194010766172794200000000
(koniecznie z dopiskiem "Darowizna")

SHOW MORE

Created 1 year, 8 months ago.

93 videos

Category None

Witam na moim kanale, na który regularnie wrzucam znalezione w sieci nagrania z przetłumaczonymi przez siebie polskimi napisami. Treści tych materiałów oscylują wokół tematów związanych z bieżącymi wydarzeniami na świecie postrzeganymi z perspektywy, której próżno by szukać w mediach mainstreamowych. Mój kanał powstał z potrzeby popularyzowania wśród polskiej publiczności treści, które uważam za istotne, a do których wiele osób – ze względu na niewystarczającą znajomość języka angielskiego – nie ma dostępu.

Każdy samodzielnie myślący człowiek, nie ograniczający się do czerpania wiadomości z mediów głównego nurtu, lecz weryfikujący docierające do niego informacje i konfrontujący ze sobą różne punkty widzenia, zdążył się już zorientować, że pod pretekstem walki z pandemią realizowany jest aktualnie odgórnie koordynowany program całkowitej transformacji globalnego systemu na naszej planecie, we wszystkich jego wymiarach. Jakby tego procesu nie nazwać – Wielki Reset, Nowa Normalność, Czwarta Rewolucja Przemysłowa, Agenda Zrównoważonego Rozwoju, Technokracja, Transhumanizm, Nowy Porządek Świata – jego realizacja wymaga głębokiej reorientacji całego społeczeństwa ludzkiego i radykalnych zmian samych podstaw jego funkcjonowania. Trwająca obecnie „pandemia” jest tylko jednym w całej serii planowanych kryzysów, których ostatecznym celem jest złamanie wszelkiego oporu społecznego przed oddaniem suwerenności w ręce globalnych instytucji i zainstalowanie Rządu Światowego, który swą skalą, rozmachem i zakresem kontroli nad ludźmi będzie przekraczał wszystko, z czym kiedykolwiek w historii mieliśmy do czynienia. Operacja „Covid-19” nadal w toku, a tymczasem w kolejce czeka już „kryzys klimatyczny”, globalny krach ekonomiczny, seria „cyberataków” uderzających w kluczowe węzły infrastruktury i architektury finansowej, kryzys żywnościowy, destrukcja globalnego łańcucha dostaw...

Znajdujemy się obecnie w sytuacji, gdzie rządy niemal wszystkich państw na świecie posłusznie realizują odgórne wytyczne działających ponad prawem i granicami państwowymi „elit” i przekształcają swe kraje w totalitarne państwa policyjne, gdzie partie polityczne to dosłownie zorganizowane grupy przestępcze, gdzie poczynania policji żywcem wpisują się w słownikową definicję działalności terrorystycznej, gdzie podstawowe prawa i wolności obywatelskie zostały uznane za niebyłe, a pojęcia takie jak wolność słowa, prawo do prywatności, demokracja czy suwerenność (w tym cielesna) stają się mglistym wspomnieniem, i gdzie media nawet już nie próbują udawać, że są czymkolwiek więcej niż narzędziem prania mózgu i ordynarnej propagandy. W tej sytuacji to na nas, zwykłych obywatelach, spoczywa ciężar informowania i edukowania społeczeństwa.

Procesy mające obecnie miejsce na planecie, jak również towarzyszące im zmiany dokonujące się w sercach i umysłach setek milionów ludzi na Ziemi, zachodzą na przecięciu wielu rożnych dziedzin – od polityki, prawa i ekonomii, poprzez medycynę, technologię, naukę i socjologię, aż po religię i szeroko pojętą duchowość. Staram się, aby tematy filmów umieszczane na mym kanale odzwierciedlały tę różnorodność.
W opracowanie tłumaczeń wkładam dużo serca i staram się poświęcać na to każdą wolną chwilę. Niestety nie mam tych wolnych chwil za dużo... Na co dzień jestem lektorem języka angielskiego, praca i związana z nią „papierologia” zabiera mi większość dnia, a tymczasem codziennie przybywa tyle nowych ciekawych materiałów do tłumaczenia, tyle się dzieje! Moim wielkim marzeniem jest, by me translatorskie wysiłki wsparło wystarczająco dużo osób, bym mogła ograniczyć trochę liczbę kursantów i poświęcić zaoszczędzony w ten sposób czas na nowe tłumaczenia.

Dziękuję wszystkim, którzy śledzą mój kanał i udostępniają znajdujące się na nim materiały! Niezmiernie cieszy mnie rosnąca ilość wyświetleń mych filmików i coraz większe zainteresowanie poruszanymi na mym kanale tematami. Dzięki Wam mam poczucie, że moja praca nie idzie na marne, że mam swój mały udział w poszerzaniu świadomości Rodaków, że dzięki tym tłumaczeniom dokładam swoją cegiełkę do rosnącego muru społecznego oporu wobec postępującej w naszym kraju i na świecie tyranii.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

Georgina Orwell PL