Bijbel en Geloof

channel image

Bijbel en Geloof

Bijbelengeloof.com

subscribers

Deel 3 in de serie, over het recht snijden van Gods woord, gaat over uw positie als kind van God en uw toestand als kind van God. Wat houdt dat in? Wat is het verschil? Als Christen bent u vergeven (dat is uw positie in Christus), maar heeft u ook nog steeds vergeving nodig omdat uw toestand niet zondeloos is. In deze video wordt het voorbeeld over heiligmaking uitgebreid uitgewerkt. Als kind van God bent u geheiligd in Christus. Maar bent u ook altijd heilig in uw handel en wandel?

Over de verleiding van de filosofie en hoe standvastig te zijn (n.a.v. Kol. 2 : 6 – 8).

In dit deel worden een aantal verschillen in Gods woord besproken, die recht gesneden moeten worden. Wanneer u die verschillen recht snijdt, ziet u dat Gods woord niet met Zichzelf in tegenspraak is. Door de verschillen de verschillen te laten, ze te erkennen, ze recht te snijden, gaat u Gods Plan begrijpen en komt u niet beschaamd uit. De twee belangrijkste "verschillen", die in deze video besproken worden, betreffen ten eerste het onderscheid tussen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus, en ten tweede het onderscheid tussen de komst van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente en de komst van de Heere Jezus met Zijn Gemeente.

Laat je getuigenis kracht bijzetten door een goede reputatie, door een goede wandel.

In de Schrift geeft de Heere God Zijn kinderen de opdracht om Zijn woorden recht te snijden (2 Tim. 2 : 15). Wat houdt dat nu in? En waarom is dat zo belangrijk? Met als voorbeeld de spijswetten van de Wet, en wat de Heere daar voor de Gemeente over laat zien.

Het Bijbels huwelijk geeft een stabiele thuisbasis voor de opvoeding van kinderen. Waarom is opvoeding belangrijk? Wat zijn de gevolgen van een zogenaamde "vrije opvoeding"? Wat vraagt de Heere van ouders? Wat vraagt de Heere van kinderen?

De StatenBijbel is een bijzonder Boek. Veel mensen zien de Bijbel als een 'religieus' Boek, dat regels bevat over hoe je als mens ten opzichte van God en de medemens zou moeten leven. En natuurlijk laat de Bijbel zien hoe wij moeten leven, maar de Bijbel is veel meer!

Het wordt vaak ontkend, maar de Bijbel is een geschiedenisboek, met de menselijke geschiedenis vanaf het begin, de schepping, tot en met de toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Heere God overziet dat alles (Jesaja 44 : 6 - 8). Vandaar dat wij die geschiedenis in Zijn Woord, de StatenBijbel, vinden. In 2 Petrus 1 : 19 zegt de Heere: “En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, ...”. Gods Woord is profetisch. Zijn Woord is ZEER VAST. Zijn Woord komt tot op de letter uit. En dat heeft de Heere in Zijn Woord, door middel van profetieën, laten zien.

Je kunt dus aantonen dat de Bijbel de waarheid is. Zo laat de Heere in Zijn Woord bijvoorbeeld de opkomst en de ondergang van diverse wereldrijken zien (zie bijv. het Bijbelboek Daniël). Hij heeft de loop der dingen in Zijn hand, en daarom kan Hij in Zijn Woord, de StatenBijbel, ook laten zien hoe de loop van de geschiedenis zal gaan, waar het allemaal naar toe gaat. Hij verkondigt het. Geeft u er acht op?

www.bijbelengeloof.com

De wereld maakt hele andere keuzes. Durf je als gelovige om niet wereldgelijkvormig te zijn? Durf je een "eigen" koers te varen op grond van Gods woord? In deze video wordt stilgestaan bij uiterlijke dingen. Enerzijds laat de Heere God zien dat het niet om de buitenkant gaat, maar om je binnenste. En toch betekent dat niet dat uiterlijk niet belangrijk is... Wat zegt de Heere God over bijvoorbeeld kleding en tatoeages? Maar ook: wat zegt de Heere God over haardracht, en wat heeft dat te maken met Gods ordening tussen man en vrouw?

Wat zegt de Bijbel over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk? Over zorg, elkaar behagen, Gods ordening, besturen van het gezin, bouwen van het huis en werken aan een goede huwelijksrelatie.

Een video met Gods richtlijnen om te voorkomen dat je brokken gaat maken als het gaat om seksualiteit en huwelijk.

Het vorige deel van deze videoserie ging over trouw. De Heere waarschuwt tegen hoererij en overspel. Maar Hij waarschuwt ook tegen scheiden, en daar gaat deze video (deel 4) over. De Heere haat het als gehuwden uit elkaar gaan. En toch geeft de Heere in Zijn woord een aantal situaties waarbij Hij scheiden toelaat. En in de context daarvan laat Hij dan ook hertrouwen toe. Wat laat de Heere daarover in Zijn woord zien?

Deel drie in de serie over de bruidegom en de bruid. Allereerst wordt stilgestaan bij de vraag: Is het Bijbels huwelijk in Gods ogen alleen een verbintenis tussen twee gelovigen, of ook tussen twee ongelovigen en zelfs tussen een gelovige en een ongelovige? Verder is het de wil van de Heere God dat je trouw bent. Maar deze wereld kent geen trouw... God haat het verlaten. In dit deel wordt dan bekeken wat de Heere in Zijn woord over hoererij en overspel zegt. Wat is dat? Wat is het verschil? Wat als je niet trouw geweest bent?

Het tweede deel in de serie over de bruidegom en de bruid. Dit deel gaat over het huwelijk. Wat is dat eigenlijk volgens de Heere God?

Een video over de relatie van de Heere Jezus Christus (de Man, het Hoofd) en de Gemeente (de vrouw, het lichaam). De Gemeente zal als een reine maagd aan de Heere Jezus voorgesteld worden. Er gaat een Bruiloft komen... de Bruiloft van het Lam. De Heere Jezus is de Bruidegom, de Gemeente is de Bruid. Maar hoe zit het dan met Israël? Als wederom geboren gelovige mag je dus uitzien naar een feest...

Als wederom geboren gelovige ben je vergeven en behouden. En toch zondig je als gelovige nog steeds... Moet je dan nog vergeving vragen? Wat heeft dat te maken met het feit dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam? Eigenlijk staat de vraag centraal: Is je relatie met je hemelse Vader in orde?

Al lang maken mensen afgodsbeelden. Beelden die niets kunnen. Tegenwoordig hebben we robots en kunstmatige intelligentie (AI)... De ontwikkelingen van AI gaan zover dat sommige atheïsten zeggen dat AI binnenkort een religieus boek zou kunnen gaan schrijven, en dat er dan religies kunnen zijn die wel correct kunnen zijn... Maar AI wordt gebouwd en gestuurd door: mensen. We zien dat de mens opnieuw zijn eigen beeld maakt en dat wél wil vereren.
De Bijbel beschrijft de komst van de antichrist en de valse profeet. De laatste zal een beeld maken, dat gaat leven, en mensen zullen gedwongen worden het te aanbidden. En doen ze dat niet, dan kost hen dat het leven.
We zien deze dingen in onze tijd voorbereid worden.

Het is modern om te denken dat iedereen zijn of haar eigen waarheid kan hebben. Dat werkt bevordelijk in het eenheidsdenken. Maar kan dat ook? Kan waarheid verschillende gezichten hebben? Hoe zit dat dan met de leugen? Of is er een dé Waarheid?

Wist u dat de Heere in Zijn woord laat zien dat u beroofd kunt zijn van de waarheid? Kunt u dat als kind van God voorkomen?

De geschiedenis van Jozua en de list van de Gibeonieten maakt duidelijk hoe belangrijk het is om je stille tijd te houden, om je dagelijks te vullen met Gods woord, en om dagelijks in gebed te gaan.

Het leven is druk... Vind je nog rust? De Heere God vindt rust in elk geval belangrijk. Dat zie je op diverse plaatsen in de Bijbel. Hoe kun je temidden van alles rust vinden? Dat heeft te maken met het maken van keuzes, maar ook met de vraag: Wat of Wie heeft in jouw leven de eerste plaats?

De video "Met vreugde naar de onderlinge bijeenkomst" gaat over Hebr. 10 : 25. Bezoek je de gemeente? En zo ja, is dat dan een moeten of een willen? De Heere laat in Zijn woord zien dat je het als kind van God nodig hebt om je te laten voeden met Zijn woorden, om samen te zingen, te bidden en gemeenschap met elkaar te hebben. Daarvoor heeft de Heere de gemeente gegeven. En dat geeft namelijk vreugde. Maar waar ligt jouw prioriteit? Wie (of wat) heeft in jouw leven de eerste plaats?

Deze video is een vervolg op de video "De Bijbeltekst geloven...". De tekenen der tijden laten zien hoe ver de tijd gevorderd is, en hoe dichtbij het moment is dat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen. Besproken worden de grote onrust in de wereld, de voorbereidingen voor de bouw van de tempel, het merkteken van het beest en de afval van het geloof.

Deze video is een vervolg op deel 1 en 2 van "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Als je Gods belofte kent, dat Hij Zijn woorden zal bewaren, als je ziet dat Hij dat voor Nederland gedaan heeft in de StatenBijbel, gelóóf je dan ook de Bijbeltekst die je leest? Heel vaak hoor je Bijbelleraren zeggen: "We hebben dit gelezen, maar op basis van het Grieks moet je eigenlijk dit lezen...". En dan past men de Bijbeltekst aan naar eigen inzicht. In deze video wordt op basis van 2 Thess. 2 : 3 een voorbeeld gegeven. Er staat in de StatenBijbel het woordje "afval", maar velen willen laten geloven dat er op basis van het Grieks eigenlijk "vertrek" of "opname" zou moeten staan. Door Schrift met Schrift vergelijken wordt duidelijk dat dat een leugen is... en dat er gewoon "afval" moet staan. Een duidelijk voorbeeld van hoe Spr. 30 : 6 waarheid wordt. Overtuig jezelf dat je Gods woorden gewoon in je eigen taal in de StatenBijbel kunt lezen. God heeft Zijn woorden bewaard.

Deel 2 van de serie "De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen...!" Opnieuw wordt met een voorbeeld, dit keer de geschiedenis van Bonifatius, aangetoond hoe Rome de geschiedenis vervalst. In deel 1 was te zien hoe de Gotische Bijbel al heel vroeg beschikbaar was, en hoe die Bijbel getuigt van de Bijbeltekst die de Heere God bewaard heeft in onze StatenBijbel. Dit deel laat zien hoe de Angelsaksische Bijbel (van iets latere datum dan de Gotische Bijbel) daarvan getuigt. Tevens zien we hoe men door de nieuwe vertalingen de oecumene bewerkstelligt: gezamenlijk afdwalen van de woorden Gods...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
In dit deel wordt stilgestaan bij de vraag wat het bewaren van de eenheid inhoudt voor een Bijbelgelovige gemeente.
Over eenheid en valse eenheid...

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
In dit deel wordt ingegaan op de vraag of er één ware lokale kerk of gemeente bestaat...
Wat is het verschil tussen het lichaam van de Heere Jezus en een lokale gemeente?
En hoe plaatsen we de "houding" die gelovigen ten opzichte van de woorden Gods hebben daarin?

Wat is nu eigenlijk jouw basis in het geloof?
Over Gods openbaring en de rol van herders en leraars.
Een getuigenis van de heiligheid en de kracht van Gods woorden...

SHOW MORE

Created 1 year, 11 months ago.

81 videos

Category Spirituality & Faith

De Bijbel is een geweldig Boek!

"Bijbel en Geloof" op BitChute hoort bij de site www.bijbelengeloof.com.

De Bijbel is het Boek van de Heere God. Hij heeft door Zijn woord heen bewezen dat Hij de Waarheid zegt. De profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus Christus als Mens op aarde zijn allemaal letterlijk uitgekomen. En dat zegt wat over hetgeen de Bijbel nog over de toekomst te zeggen heeft!

De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. In Zijn Zoon heeft de Heere ons een aanbod van verzoening gedaan. En wie wil dat nu niet: in vrede met God leven? En daaraan gekoppeld een geweldige toekomst.

De Bijbel laat zien dat we in de eindtijd leven. Het zal niet lang duren of de Heere Jezus komt de mensen halen die in Hem geloven. Dan zal op aarde een verschrikkelijke tijd aanbreken, want dan zal Gods toorn over de aarde gaan. Weet u zich geborgen bij de Heere Jezus Christus?