Verklaringen beroepsgroepen

channel image

Verklaringen beroepsgroepen

Police For Freedom

subscribers

Jorn is een ervaren medewerker in de zorg. Vanaf begin 2020 zag hij de wereld veranderen. Wat hij zag dat maakte hem ongerust. In zijn werk loopt hij regelmatig tegen gevaarlijke situaties aan. De landelijke maatregelen maakten zijn werk juist gevaarlijker, in plaats veiliger. Niet alleen voor hem zelf, maar juist voor de mensen die hij wil begeleiden en verzorgen. Jorn heeft passie voor zijn werk en is inmiddels vanwege zijn ervaring onvervangbaar.

Jorn:
“Na lang twijfelen, of ik er goed aan zou doen dit openbaar te maken, is dit het eindresultaat.
Dit hele proces is voor mij van therapeutische waarde geweest.
Ik heb eindelijk eens mijn hele verhaal, in chronologische volgorde, kunnen vertellen.

Ik hoop hier mee mensen te laten zien waarom er zoveel mensen uit de zorg stappen!
Als je namelijk echt een hart hebt en daarmee werkt, dan is werken in de zorg (mentaal) bijna niet meer te doen!”

‘Middeleeuwse praktijken in een eerste wereldland’

De politie verandert met rasse schreden van ‘je beste vriend’ naar een ordetroep in functie van een verdwaalde minister.

Hoe duidelijk werd dat afgelopen 2 januari. Toen een menigte demonstranten tactisch naar rellen werd geleid. Omdat deze rellen nu eenmaal een ‘nieuw beleid’ beter verkopen. De politie als huurling van de nieuwe wereld orde.

Werner vertelt openhartig over het geweld dat op hem werd toegepast. Toen hij zich wilde uitspreken voor zijn en anderen hun vrijheid, werd hij keihard en pijnlijk geconfronteerd met ‘Het nieuwe normaal’.

'Willemijn Tik Tok juf’

In controversiële of gevaarlijke tijdperken, is het essentieel dat er mensen met een stevige opstaan.

Willemijn is docent Nederlands op Havo/Vwo. Terwijl veel collega’s gedwee meegaan met een schadelijk beleid dat landelijk wordt uitgerold, blijft Willemijn een rots in de branding voor jongeren die op zoek zijn naar steun of houvast.

Op Tik Tok en Instagram is Willemijn al een fenomeen. Jongeren uit het hele land weten Willemijn te vinden.

Kijk naar deze openhartige verklaring voor de Grondrechten, waar Willemijn open en transparant vertelt over haar visie en de toekomst die ze voor iedereen wenst.

Peter Pieper

Deze verklaring laat nog beter zien hoe breed de druk is neergelegd op de maatschappij. Niet alleen docenten, artsen en politieagenten, maar ook beroepsgroepen waar je het niet van zou verwachten, worden onderdrukt.

Peter werkte vóór dit tijdperk, jarenlang succesvol en naar ieders tevredenheid, als opticien. Maar dat is inmiddels veranderd.

In deze verklaring vertelt Peter openhartig over zichzelf en hoe het kwam dat hij zijn baan kwijtraakte.

Nadia

Naarmate de tijd vordert komen er steeds meer varianten van mensen die een verklaring voor de Grondrechten afleggen. Nadia werkt in de zorg en is lang meegegaan met de zaken die door de overheid van zorgpersoneel werden verlangd.

Inmiddels is Nadia twee keer gevaccineerd. Echter is voor haar nu de grens bereikt. Wanneer het gesprek gaat over een booster, zegt zij: “mij niet bellen”.

Een openhartig gesprek met Nadia, die tijdens haar nachtdiensten waakt over mensen die zorg nodig hebben.

Miranda vertelt in een openhartig, eerlijk en vooral puur gesprek over haar borderline persoonlijkheidsstoornis en wat het huidige tijdperk hier voor invloed op heeft.

Ook geeft Miranda inzicht mee, welke zeer ernstige gevolgen, dit beleid met betrekking tot geestelijke zorg voor de maatschappij kan gaan hebben.

Dank Miranda voor je inhoudelijke, maar vooral ook menselijke verklaring.

Raf ‘knuffel’ veteraan

Zondag 2 januari ging Raf in Amsterdam doen, wat hij inmiddels al bijna drie kwart jaar doet samen met veteranen van ‘In Het Gelid Voor Vrijheid’. (IHGVV) Mensen die zich willen uitspreken voor hun vrije mening of demonstratierecht beschermen.

Dit keer ging het echter heel anders dan gebruikelijk. Aanhoudingseenheden van de politie hadden het speciaal op Raf voorzien. Zoals hij het zelf omschreef ‘drie keer was scheepsrecht’.

Na een verblijf in een politiecel deed Raf deze mooie en openhartige verklaring voor de Grondrechten. Raf werd obstructie ten laste gelegd.

Onze constitutionele democratie

Een stukje staatsinrichting. Natuurlijk breekt het zweet je weer uit als je denkt aan deze droge stof. Maar door de hervormingen van de politie, van gemeente- en rijkspolitie naar Regiopolitie en vervolgens naar de Nationale politie, ben ik mij toch wel eens af gaan afvragen, of het nou echt om een betere politieorganisatie ging of dat er andere krachten een rol speelden.

Democratie is gestoeld op 3 pijlers.
Wetgevende macht, Rechtsprekende macht en Uitvoerende macht.
Daarnaast de scheiding van kerk en staat.
En dan nog een 4e pijler, namelijk de journalistiek.
De bewakers van onze democratie, die door waarheidsvinding, hoor en wederhoor de laatste verdedigingslinie van onze democratie vormt.

Organisatie van de politie.
De ouderen kennen nog bestuurlijke inbedding van gemeentepolitie en rijkspolitie in gemeenten. De politiesterkte werd op eenvoudige manier bepaald. Namelijk: aantal inwoners. 25.000+ inwoners gemeentepolitie en lager onder: rijkspolitie. De burgemeester en politiechef van een dorp, stonden dicht bij elkaar. Criminaliteit en leefomgeving waren leidend. Politiek werd bedreven op gemeentelijk niveau en daar had de politie weinig last van.
Echter elk korps had zijn eigen gesloten computersysteem en wist nauwelijks wat er bij de buren gebeurde.
De rijkspolitie daarentegen, was op dat gebied een stuk verder.
Eind jaren 80 vond men dat het anders moest en zie daar, in 93 deed de Regiopolitie zijn intrede. Was dat verkeerd? Welnee. Als voorzitter van de dico en lid van de redico (OR heet dat tegenwoordig) in oprichting heb ik van dichtbij mee mogen maken, hoe politiek werkt.

Tijdens deze reorganisatie kwamen er politieke krachten en machten vrij die van invloed waren op het functioneren van de politie. Maar de regiopolitie ging draaien en langzaam viel alles langzaam op zijn plaats. Alleen dan vindt men ineens dat we naar een nationale politie moeten. Groter, sterker, flexibeler.. Afijn je weet het, je was er bij. Precies Opstelten, burgemeester van Utrecht nog een fel tegenstander, jaste deze nationale politie er doorheen. Vijf jaar later komen we tot de kern, van datgeen, waar ik mij ernstig zorgen over maak.

Scheiding der machten vervaagt.
Politieke tentakels raken steeds meer aan politie, justitie en journalistiek. Voor de politie hou ik het maar dicht bij huis. Hoe kan t, dat chef nationale politie, over de rechten en inkomsten van dienders onderhandelt met onze en zijn eigen werkgever: de Minister van J&V. Het past niet in ons systeem en loopt voor de voeten van de bonden. Bovendien is het moreel gezien een miskleun.
Vervolgens zien we dan het proces tegen Wilders. De politie maakt voorgedrukte formulieren om snel aangiften op te kunnen nemen en wordt zo een instrument van sommige politieke partijen die mensen oproept om vooral aangifte te gaan doen. Of die mensen echt gekrenkt zijn of dat er sprake is van groepsgedrag, zullen we nooit weten.
Bij justitie zie je dat ook zij gevoelig is voor politieke invloeden. Vrouwe Justitia was toch echt geblinddoekt en met een weegschaal wordt afgebeeld? Justitie die zonder aanziens des persoon zaken toetst en vervolgt. En daar ga je wel eens aan twijfelen. De politiek, die zich openlijk mengt in justitieel optreden, of uitspraken van de rechterlijke macht. Iets doordrukken wat niet in een regeerakkoord staat en de kamer negeert en een democratisch middel als een referendum de nek omdraaien. Bij de journalistiek, baar ik me zorgen, Snel scoren is vaak belangrijker dan waarheidsvinding. Zo bleek dat een gerenommeerd programma gesproken teksten copy/pasten in een totaal ander onderwerp. Toen dat uitkwam, stilte, een ijzige stilte alom. Die stilte, bij de laatste verdedigingslinie van onze democratie, is zorgwekkend. Die zorgen heb ik gedeeld met een oud journalist, die ik hoog heb zitten. Ik wilde weten of ik het verkeerd zag. Het antwoord was duidelijk. “Ik ben het met u eens”.
Als dát het is, doe je niet meer aan journalistiek, maar loop je weg voor je maatschappelijke verantwoording, Net zoals een politieman of vrouw een maatschappelijke verantwoording heeft. Zo ook heeft justitie een maatschappelijke verantwoording en in navolging daarvan de politiek.

En als je dan bij al die pijlers ziet, dat die maatschappelijke verantwoording ondergeschikt wordt aan het halen van doelstellingen of targets zoals het tegenwoordig heet, dan mag je je zorg uitspreken over de constitutie waarop onze democratie gebaseerd is. Het is een langzame uitholling van wie we zijn, van dát waar wij onze identiteit aan ontlenen. In dat verlengde van zorg over de staat waar onze democratie in verzandt, maak je je zorgen over morgen.
Wat voor land laten we voor onze kinderen achter?

Persbericht
Wie: Marcus Rolloos
Functie: Gemeenteraadslid Oegstgeest sinds 2014 Wat: Stapt op uit VVD-fractie

Oegstgeest, 18 november 2021.

Vanavond heb ik besloten om uit de VVD-fractie van de gemeenteraad van Oegstgeest te stappen. Dat doe ik na een periode van nadenken over mijn rol in de fractie, over de groepsdynamiek en over de landelijke koers van de VVD.

Wat voorafging
In 2018 ben ik met voorkeursstemmen herkozen en de afgelopen 3,5 jaar verliep de samenwerking redelijk goed. Ik kon mijn werk als gemeenteraadslid redelijk goed uitvoeren en als het gaat om duurzaamheid kon ik steevast op steun van de meerderheid van de VVD- fractie rekenen. Soms moest ik wel diep op de materie induiken om feiten boven tafel te krijgen en dat voelde eenzaam. Dat was bijvoorbeeld toen ik technische vragen stelde over de boogbrug in de Dorpsstraat. De beantwoording daarvan liet te wensen over en tot mijn verbazing heeft de burgemeester zich ermee bemoeid, hetgeen onnodig, ongebruikelijk en onplezierig was. Ik heb van het lokale VVD-bestuur overigens positieve reacties mogen ontvangen over mijn functioneren.

Aanleiding: vrijheid is onvoorwaardelijk
Op 23 september 2021 diende ik een motie in die het college van B&W en in het bijzonder de burgemeester opriep om de coronapas niet te handhaven. In dat standpunt voelde en voel ik mij gesteund door een groep juristen (www.devrijheidsjurist.nl) die betogen, dat de coronatoegangspas in strijd is met artikel 1 van de Grondwet en onder andere artikel 14 EVRM. Ik ben mijn hele leven zeer tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie geweest en ik kan het coronatoegangsbewijs (CTB) niet verenigen met mijn geweten. Op basis van gewetensbezwaren heb ik op donderdag 23 september, na uitvoerig overleg met de fractievoorzitter van de VVD, deze motie ingediend a titre personnel.
Tot mijn verbazing nam fractievoorzitter Sven Spaargaren in de gemeenteraad van 23 september ‘een miljoen kilometer afstand’ van mijn motie. Dat was niet afgesproken en in mijn beleving onnodig en onverstandig. Ik vat dat niet persoonlijk op, maar ik vind het wel kwetsend voor iedereen die grondrechten en fundamentele vrijheden liefheeft en grievend voor iedereen die eens of vaker heeft moeten voelen, wat discriminatie en uitsluiting betekent. Ook zie ik niet in, hoe deze uitspraak valt te verenigen met de grondwaarden van de VVD noch met de grondwaarden van onze democratische rechtsstaat.

De afloop
Op 1 november heeft een fractieoverleg plaatsgevonden om het gebeurde te bespreken. Helaas heeft dat niet tot wederzijds begrip geleid en volhardt de fractie in haar standpunt. De fractie is van oordeel, dat de wijze waarop deze motie tot stand is gekomen niet de juiste was en de fractie kan zich niet verenigen met de inhoud ervan.
Dat vind ik een uiterst teleurstellend resultaat. Naast de formele vrijheid van ieder raadslid om zich uit te spreken, zeer zeker op basis van het geweten, doet het mij als liberaal verdriet, dat een beroep op en het eerbiedigen van grondrechten niet door de VVD wordt gewaardeerd. Ik heb dat van tevoren geheel anders ingeschat.
In Nederland mogen rechters wetten in formele zin niet toetsen aan de grondwet, echter wel aan internationale verdragen zoals EVRM. Burgemeesters, raadsleden en politieambtenaren mogen hun handelen wel degelijk toetsen aan de grondwet, waaraan zij trouw beloofd c.q. gezworen hebben. Ik zie dat overigens als een plicht. Vrijheid is niet onderhandelbaar.
Uitsluiting van mensen met 2G-beleid is discriminatie
Gaandeweg werd het voor mij steeds moeilijker om mij als liberaal voor de VVD in te zetten. Sinds het kabinet het 2G-beleid overweegt in te voeren, is dat voor mij onmogelijk geworden.
Ik zal mijn zetel behouden, in dienst van alle Oegstgeestenaren en trouw aan de grondwet, zoals altijd.

Marcus Rolloos

José,

21 jaar werkzaam voor onze maatschappij, voor ons aller welzijn, nu aan de kant geschoven als oud vuil?

17 jaar was José in dienst van Justitie en de afgelopen 4 jaar werd ze ingehuurd door een gemeente. Zonder klachten. Zij begeleidde mensen van die gemeente, die in zwaar weer zaten. Menselijk en ingewikkeld werk. Waarvoor veel inzicht en ervaring benodigd is. Iets wat José heeft.

Maar in 2020 kwam Corona. José stak haar persoonlijke mening niet onder stoelen of banken. Dit zorgde er voor dat José binnen haar team in een onomkeerbaar proces terecht kwam. Waarbij zij wel gelijk kreeg maar daarna toch ook weer niet.

In deze verklaring voor onze grondrechten, legt zij gedetailleerd en openhartig uit hoe dat eigenlijk in zijn werk ging.

De zorg laat steeds vaker van zich horen.

Sandra spreekt zich stevig uit:

Na de uitholling van de afgelopen jaren, werd ze gedwongen ZZP-er te worden in de zorg.

Sandra is duidelijk een zorgmedewerkster in hart en nieren. Zij stelt enorme grote vraagtekens bij het beleid rond de zorg. Een zorg die na het begin van 2020, gek genoeg niet werd opgehoogd, maar juist nog verder uitgehold en onder druk gezet.

Onder andere vertelt Sandra over hoe mensen bijna letterlijk door de thuiszorg aan hun lot werden overgelaten, en één ander over de sociale druk die op ouderen werd toegepast, en ‘eenzaamheid’ als chantagemiddel, teneinde ze te bewegen te doen, wat de overheid van ze verlangde.

Maar de klap op de vuurpijl in Sandra’s verklaring gaat over iets heel interessants dat zij heeft ontdekt. Een ‘beleid’ van de verzekeringen, dat er niet voor zorgde dat de druk op Covid-herstel afdelingen verlichtte, maar omgekeerd evenredig, juist werd opgevoerd. En welke persoonlijke drama’s dat veroorzaakte.

Bernardette is onlangs gestopt met het werk dat ze haar leven lang, tot aan Corona, met liefde deed.

Verpleegkundige in de GGZ

Bernardette zag sinds Corona ‘uitbraak’ een onverklaarbaar beleid ontstaan. Een beleid waar zij momenteel niet langer onderdeel meer van kan of wil zijn.

Zo zag zij aan het begin van Corona een ‘cohort’ afdeling worden ingericht met twaalf bedden, welke tot september 2020 helemaal leeg bleef.

In 2021 zag ze ineens iets vreemds gebeuren. Mensen met mentale problemen op de GGZ, werden overgehaald te va><><ineren. Wat zij toen zag gebeuren met deze mensen, daar schrok zij enorm van. Zie daarvoor haar verklaring voor de grondrechten.

(Wat is een cohortafdeling? Als meerdere patiënten besmet zijn met COVID-19, worden zij bij elkaar op een zaal gelegd. Dit noemen ze cohortisolatie. Ze verplegen dan alle besmette patiënten apart van de andere patiënten)

QR-codes, medische gegevens en mondkapjes...

Hoe kijkt Karin werkzaam als beveiliger hier tegenaan?

Karin is ondertussen een platform voor gelijkgestemde beveiligers begonnen op Telegram en Facebook. En roept gelijkgestemde in die beroepsgroep op om zich daar te verzamelen.
Telegram:
https://t.me/joinchat/ohfKQHmjJB1mYmE0
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/595992384973290/?ref=share

P4F in gesprek met maar liefst drie medewerkers van de hartbewaking.

Hoe hebben zij de komst van het ‘Corona-verhaal’ beleefd. En hoe staan zij er nu tegenover? Wat is hun mening over de systematische uitholling van de zorg de afgelopen decennia. Kijk snel naar hun getuigeverklaring voor onze Grondrechten.

Getuigenverklaring van Renate, psychiater.

Renate hoopt op een toekomst waar de zorg weer menselijk wordt.
“De ziel moet er weer terug in”.

De verklaring van Erlynne, ervaringsdeskundige in bijzondere uitvaarten:

In het begin van de COVID-19 periode files met lijkwagens?

“Nee totaal niet, in tegendeel het was rustig”

“Maar wat wij nou zien;

Mensen die geïnjecteerd zijn met wat men noemt vaccins. Met een beetje gezond verstand weet je dat dat niets met vaccins te maken heeft.

Daar zie je voornamelijk jongere mensen dan gebruikelijk, zonder… met enorme rashes over het lichaam heen. Dat zijn ontstekingsreacties in de huid, zeer ernstig. We moeten daar ook extra ons best doen om zo’n patiënt weer toonbaar te maken voor de familie. Ook op een manier die we nog niet eerder gezien hebben.“

De verklaring van een zeer ervaren zorg-medewerker, die op zijn verzoek geblurd en met stemvervorming deze verklaring heeft afgelegd;

"Verdeel en heers grote vijand van de zorg; heeft uitholling veroorzaakt.

Na 40 jaar actief in de zorg sta ik voor een belangrijke opdracht.
Mijn ervaringen in zorgland zijn niet gericht op de mensen die elke dag weer klaar staan. Die zijn bevlogen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Mijn kritiek richt zich in zijn geheel op het systeem en alles wat dat systeem in stand houd. Zeker wat de laatste 19 maanden betreft"

De verklaring en tevens oproep van Bas, actief dienende marinier:

"Hoi lieve mensen, vrienden & vriendinnen, collega’s & oudgedienden.

We struinen af naar een “normaal” wat NIET “normaal” is, wat onze Koning zo mooi zei vorig jaar doen we nu dus wel. Ongeacht wat je van heel de situatie vindt, kan het niet zo zijn dat het uitsluiten van mensen nu ineens geaccepteerd kan worden. Er valt van alles over te zeggen, maar uitsluiting is uitsluiting.

Ik zou willen vragen aan al mijn collega’s, oudgedienden of aan een ieder die een eed of belofte heeft afglegd. Ga eens terug naar die eed of belofte, herhaal een aantal keer wat je daar hebt gezegd, kijk dan naar wat er afgelopen jaar is gebeurd (check het liefst nog even in bij je hart & onderbuikgevoel). Vraag je zelf dan af is dit of dat wat er sinds vorig jaar gebeurd echt oké, of betekend die eed of belofte die wij hebben afgelegd echt iets en gaan we staan daar waarvoor wij horen te staan! Trouw aan de grondwet, bescherming en de VRIJHEID van al onze burgers en laten we NIET “normaal” maken wat NIET “normaal” is!

Ik wil ook graag een oproep doen om dit debat te openen onder actief dienenden en/of oudgedienden. Ben jij het eens of oneens met wat ik hier deel, dan ga ik graag met jullie in debat zonder dat de ‘uitkomst’ van te voren vaststaat. Ondanks onze verschillende meningen, mag het nu wel eens tijd worden dat we elkaar gaan respecteren om die verschillen. Want juist onze verschillen zorgen voor een sterke eenheid!

Het gaat een ieder goed & met gezonde groet zeg ik jullie allen, HURRR!

Ooh & ASAP melden gents, want we zitten al anderhalf jaar in deze ellende!"

Declaration of Geneva
My college’s will be my sisters and brothers.
I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation or social standing to intervene between my duty and my patients.
I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

Artseneed
Ik zweer/ beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Slotverklaring
Hierbij doe ik persoonlijk een indringend appel op alle artsen, politie en BOA’s.
Het stopt pas wanneer jullie zeggen: wij doen niet meer mee.
Volg je morele kompas. Laat je eed nog eens de revue passeren en vraag jezelf dan nog eens serieus af, handel ik daar nog naar? Alleen jijzelf kunt dat antwoord geven.
Tegen politie en BOA’s wil ik zeggen: je mag een opdracht teruggegeven wanneer deze niet strookt met je morele kompas niet strookt met de grondwet die je gezworen hebt te dienen.

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wat aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van Silvia

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wat aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van Mirjam en Eric werkzaam voor de Koninklijke Marine

Joey heeft het in deze interesante verklaring over meerdere documentaires.
Deze kun je hieronder in de tekst middels linkjes terugvinden en zelf je onderzoek naar doen.

The lost history of earth deel 1 https://www.youtube.com/watch?v=YVVzz5-1tco

The lost history of earth deel 2 https://www.youtube.com/watch?v=2sLM4OMECPE

Mark Passio Seminar over Satanisme en de satanistische kerk https://www.youtube.com/watch?v=lWwQCvg1W7w

Frans Heslinga over 1000jaar gelogen history https://www.youtube.com/watch?v=NCJPVr_oO2M

Europe the last battle (full) https://www.bitchute.com/video/eIdRObRcjblt/

Europe the last battle + the greatest story never told (Eng,Dui,NL vertaald) : https://www.bitchute.com/channel/7ZhUqvQH3Wfp/

Europe the last battle op telegram : https://t.me/Europa_The_Last_Battle

Is de maan een grotere weerspiegeling van de aarde? Godgevlamste op youtube : https://www.youtube.com/user/godgevlamste

Plan Kalergi documentaire : https://www.bitchute.com/video/UcScMxAOQ0cB/

Frans Heslinga : https://www.youtube.com/watch?v=NCJPVr_oO2M

Mona Keijser 5G to crowdcontrol : https://www.youtube.com/watch?v=b53XOZo49-A

Bundestag drucksage 17 Wahlperiode 2013 : https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wat aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van een Veteraan, Joey

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wat aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van een zorgmedewerker Sheridah

P4f song gemaakt door allen voor iedereen!!!

Tot morgen!

Gorinchem, buiten de Waterpoort | 14:00-17:00 uur

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wta aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van een Brandweerman/Militair Robert

Verklaring voor de Grondrechten

Waarom een verklaring voor de Grondrechten? Wetten kunnen in Nederland niet getoetst worden aan de Grondwet. Ook is er geen constitutioneel hof. Nu zien we wat er van komt.

Met P4F gaan we daar wat aan veranderen. Bewijs verzamelen. Voor een toekomstig proces of tribunaal. Zodat dit land, deze wereld, onze democratie en vrijheid, nimmer meer zo aangevallen kan worden als nu gebeurt. De verklaring worden uitgewerkt en verzameld. Veilig opgeslagen voor het toekomstige proces. Bij advocatenkantoor Maes Law. Tevens direct gepubliceerd, als informatie en als document. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een eerlijk beeld kunnen vormen van dit vreemde en gevaarlijke tijdperk waar we nu in leven.

Vandaag een verklaring van de docent Geert-Jan

SHOW MORE

Created 3 years ago.

28 videos

Category News & Politics

Police For Freedom
roept de beroepsgroepen op!

Er wordt door P4F een podium gecreëerd, voor diegene die zich wil uitspreken, of toe is aan een inhoudelijk debat.

Een persoonlijke statement zal in een, één op één interview, op video worden vastgelegd en gepubliceerd.

De debatten zullen door deze beroepsgroepen bij wisselende alternatieve media georganiseerd worden.

Wil jij je aanmelden?
[email protected]