#22

Johannes 1:1-3 - Statenvertaling 1637
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Johannes 1:14 - Statenvertaling 1637
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 3:16-19 - Statenvertaling 1637
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

Romeinen 5:8-9 - Statenvertaling
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

Romeinen 1:16 - Statenvertaling 1637
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Handelingen 4:12 - Statenvertaling 1637
12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 2:38 - Statenvertaling 1637
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Romeinen 10:9-10 - Statenvertaling 1637
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Efeziërs 2:8-10 - Statenvertaling 1637
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Kolossensen 1:10-11 - Statenvertaling 1637
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;

2 Korinthiërs 13:5 - Statenvertaling 1637
5 Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

Galaten 5:16-25 - Statenvertaling 1637
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

Openbaring 22:12 - Statenvertaling 1637
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het

3 months, 3 weeks ago

AUCH ATTACKEN MIT NEGATIVBEWERTUNGEN KÖNNEN DIE WAHRHEIT NICHT AUFHALTEN
============================================================================
blaupause.tv
----------------
Tägliche politische und Geoengineering-Nachrichten:
https://vk.com/chembuster
Meine Kanäle:
https://www.bitchute.com/channel/chembuster/
https://vimeo.com/chembuster

Mein Gruß an alle Partioten in der Welt:
https://www.bitchute.com/video/WDD2ipFE70ix/

4 months ago

Ничего

"Ein System, dass ich nicht reparieren kann, da es sich dagegen stellt und mit 'gezinkten Karten spielt', muss ich einfach nur neu aufsetzen.", Marco Hinz, Justizadmin a.D. ca. 2016

6 months ago

Learn of the Masonic 22 Code, and how the DirTEA T-Masons use it.

8 months, 3 weeks ago

Taylor Swift - 22

I don't own anything in this video, including music and pictures. all credits go to the respected owners.

Original song: https://www.youtube.com/watch?v=AgFeZr5ptV8

1 year ago

Several years ago, I lived near an older couple at the edge of the Louisiana swamp. Politics and guns were often the talk of our morning coffee chats and it came as a treat when they showed me their house pistol — the gun that was in the nightstand in case of trouble. The gun was a nameless single action revolver in 22 LR. Not long after, I gifted them a box of CCI Stingers for Christmas and ever since that time I got to thinking about how well a 22 LR round would work for self-defense.

It was great for squirrel and the troublesome coyotes that plagued our neighborhood, but what about human predators?

Check out the above video.

1 year, 1 month ago

James Herriot afl-22

1 year, 3 months ago

fanlink.to/stall
Website: https://biglink.to/workspre

Support via donation:
Patreon: https://www.patreon.com/ut3

Where to Find Me:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq0vsPIfrsmOPkn3j1Iv_IQ
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/vO1uYSDxbesC/
Gab:https://gab.com/shyoung_mutt_ace
Minds: https://www.minds.com/shyoung_mutt_ace/

BTC: 3GSo9sjFtCJ6a43FDg92d4Pi4kUgV9i7RF
ETH:
LTC:
Dogecoin: DQ3UWD9w3RH3JnHJiWn1fM59Nv3tpcKxCP

1 year, 5 months ago

Here are a list of KWHY Channel 22, Los Angeles Broadcast, Recorded in August, 1997.:

22 Business News: Hot Line Report: "The Next Generation in Futures".
Investor's Business Daily
22 Business News with Laura Gregory
22 Cine Mexicano (1994) (Partial)
Paid Commercial Program
KWHY-TV Channel 22/KWHY-LPTV Channel 65 ID
KWHY-TV Channel 22/KWHY-LPTV Channel 65: English Broadcast Sign-off
KWHY-TV Canal 22 (1994): Spanish Sign-on
and
Programa Pagado (Paid Program).

All recorded from my VHS tapes.

1 year, 5 months ago

TAOFLEDERMAUS
Published on Oct 29, 2014
We take on a few viewer-suggestions that came up on the first video we showed. In this video, we give a few more reasons why this combination is a bad idea. We take nail gun rounds (powder actuator ammo) and use those to shoot .22 caliber lead pellets with out of .22 rifles.

Curious HOW FAST the pellets went? Do you think we are lying?

___________________________________
Reuploaded from youtube

2 years, 11 months ago

TAOFLEDERMAUS
Published on Jun 1, 2016

Once again we take a look at launching pellets using powder actuation tool loads, or nail gun blanks. This time I'll address some ideas and suggestions viewers have brought up, like gluing the pellet to the blank to speed things up.

DISCLAIMER: Our videos are strictly for scientific, educational, and entertainment purposes only. Imitation of any acts depicted in these videos is solely AT YOUR OWN RISK.
_________________________________________________________________________________________________________
Reuploaded from youtube

2 years, 11 months ago

markserbu
Published on May 31, 2016
Hopefully you've seen this gun on Royal Nonesuch's channel: https://youtu.be/k1PiHGE7CF4 Here Gun Designer Mark Serbu goes into detail as to how the gun was designed and built.
___________________________
Reuploaded from youtube

2 years, 12 months ago