#aicopyofreality

Via MrScabbyUnderpantsEsq: https://www.bitchute.com/MrScabbyUnderpantsEsq/

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

"The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots."

This is the new age, the new world. #end-of-humanity #artificial-copy
5D? No, 5G.
Heaven? No, 'the cloud'.
DNA patented upgradeable bio-robots under AI god control.
ctrl-alt-delete.

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Related:

NEW TECH VACCINES - TRACK AND TRACE HUMANITY
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/D5KExUGWhzrD/

REMINDER ⚠️ ROTHSCHILD PATENTED COVID-19 BIOMETRIC TESTING IN 2015 (NL) AND 2017 (US) #GREAT-RESET
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/u2cPIpxMXshN/

Dr. Kauman explains the Moderna vaccine tech:
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/9Lnoyzn4BO03/

AMANDA FORBES - DR. C. MADEJ: THE FUTURE OF HUMANITY IS AT STAKE
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/zEqdBsKaacX1/

GATES & THE GOBLIN #EUGENICS-AGENDA
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/gdahJQuDMg7K/

CRISPR TECH & THE CORONA SERUM
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/O06FXHBhvrYQ/

DR. GRAHAM DOWNING - OUR DNA CODES UNDER ATTACK - THE VACCINE AGENDA:
πŸ“Œ https://bitchute.com/video/3XOeWrdBCupb/

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

"The technology called FMRI (Functional Magnetic Resonance) is old and archaic actually. Mengele and others were β€œreading” brain waves via magnetic resonance graphing in the early 70’s. Boston-Logan Airport is already using new light-wave beams to scan and read air traveler’s intentions before they board the planes."
πŸ“Œ https://wariscrime.com/new/more-evidence-hd-tv-is-a-set-up-for-mind-control/

The Government Is Serious About Creating Mind-Controlled Weapons:
πŸ“Œ https://livescience.com/65546-darpa-mind-controlled-weapons.html

"Many computer monitors and HD TV screens, when displaying pulsed images, emit pulsed electromagnetic fields of sufficient amplitudes to cause such excitation. It is therefore possible to manipulate the nervous system of a subject by pulsing images displayed on a nearby computer monitor or DIGITAL TV set. For the latter, the image pulsing may be embedded in the program material, or it may be overlaid by modulating a video stream, either as an RF signal or as a video signal."

Patents Show How Your Nervous System Can Be Manipulated Through TV or Computer Screen:
πŸ“Œ https://stillnessinthestorm.com/2020/07/patents-show-how-your-nervous-system-can-be-manipulated-through-tv-or-computer-screen/
πŸ“Œ https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en

Actual Patents Of Mind Control And Behavior Modification Technology
πŸ“Œ https://rense.com/general3/patent.htm

TV - you are mindcontrolled (TruthStreamMedia)
πŸ“Œ http://truthstreammedia.com/2013/08/11/tv-your-mind-controlled/

5Β months, 2Β weeks ago