#bijbelstudie

Deel 7 (slot) in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het belang van het gebed.

3 weeks, 3 days ago

Deel 6 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het zwaard des Geestes, het woord van God. De woorden van de Heere zijn er, als je het over een "wapen" hebt, o.a. om te toetsen en te weerleggen. Als je het woord van God kent, kun je aanvallen van de boze onderkennen en terneder slaan, door een: “Er is geschreven…”, en daardoor staande blijven. Het woord van God scheidt vanéén in de wedergeboorte, maar ook door de verkondiging. Mensen moeten een keuze maken. Voor of tegen...

1 month, 3 weeks ago

Deel 5 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over de helm der zaligheid. Deze helm heeft te maken met de Bijbelse hoop, een zekere verwachting, een uitzien naar de verlossing van het lichaam, de Opname van de Gemeente. Als je dat vast blijft houden, beschermt dat tegen bijvoorbeeld dwaalleer, maar helpt het ook om de juiste gerichtheid te hebben. De helm verwijst ook naar de bescherming van je gedachtenwereld. Probeer niet te filosoferen over zaken. Maar probeer je gedachten “gevangen” te “leiden tot de gehoorzaamheid van Christus”.

2 months, 2 weeks ago

Deel 4 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het schild des geloofs. Het Bijbelse geloof is niet zoiets van: "jij jouw geloof, ik mijn geloof"... Het geloof in Jezus Christus is namelijk gebaseerd op de feiten van de Schrift. En die zijn vast en zeker. Dat geeft een bewijs en een vaste grond. Je gevoel kan je misleiden. En daarom heb je het schild des geloofs nodig tegen misleidingen, tegen je eigen gevoel en gedachten, tegen reacties van mensen en noem maar op. Dat schild helpt om staande te blijven.

3 months ago

Original Title: ''How Do Precepts Work AND HOW TO RECOGNIZE THEM. the bible is completely locked otherwise!''

3 months, 1 week ago

Deel 3 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over de voeten, die geschoeid moeten zijn. Geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes. Ben je bereid om verantwoording van je geloof af te leggen? En als je daartoe bereid bent, ben je dan ook voorbereid om verantwoording van je geloof af te leggen?

3 months, 2 weeks ago

Deel 2 in de serie "De wapenrusting Gods". Alhoewel je als wederom geborene Gods rechtvaardigheid in de Heere Jezus hebt ontvangen, wordt je als gelovige ook opgeroepen om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Hoe kan dat?

4 months ago

Een video over het vraagstuk "Schepping of evolutie?". De vondsten van bijvoorbeeld fossielen laten zien dat evolutie niet kan. Ook de wetten van de thermodynamica bewijzen het tegendeel van de evolutie... De vondsten bewijzen juist de geschiedenis van Gods woord. Welke belangrijke boodschap heeft Gods woord voor alle mensen?

4 months, 1 week ago

Dit is deel 1 in de serie "De wapenrusting Gods". Er is een geestelijke strijd gaande, en daarom roept de Heere op om de wapenrusting Gods geheel aan te doen. In deze video een algemene inleiding. Daarnaast staan we stil bij het eerste onderdeel van die geestelijke wapenrusting. Wat houdt dat in: de lendenen omgorden met de waarheid?

4 months, 2 weeks ago

De Bijbel spreekt erover dat de "volheid der heidenen" ingegaan moet zijn voordat het volk Israël tot bekering gaat komen. Vaak neemt men aan dat er een "getal van de heidenen" vol moet zijn. Maar Gods woord laat wat anders zien. Bijvoorbeeld dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de "tijden der heidenen" vervuld zijn. De heidenen krijgen een bepaalde tijd... Ook laat de Heere in Zijn woord zien dat de geduldige God, Die mensen wil redden, weldegelijk gaat ingrijpen als de "ongerechtigheid der heidenen" vol is, als de oogst rijp is. Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Kijkt u verder in deze video.

4 months, 3 weeks ago

De Heere God laat in Zijn woord zien dat mensen, die de Heere Jezus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, behouden zijn. Zij zijn behouden omdat hun zonden vergeven zijn. Nu wordt er weleens beweerd dat gelovigen daarom geen vergeving meer hoeven te vragen. Maar klopt dat wel? Ook gelovigen doen namelijk nog steeds verkeerde dingen... Wat laat Gods woord daarover zien?

5 months ago

Deze video is het vervolg op de video "Die hem nu wederhoudt". Er wordt in gegaan op een aantal vragen. Wat betekent het nu dat de Heere in Zijn woord spreekt over "een tijd, tijden en een halve tijd"? Aan de hand van deze vraag staan we stil bij de indeling van de 70e jaarweek. En is dat hetzelfde als de Grote Verdrukking? Wat weten we over de opkomst van de antichrist? Hoe moeten we dat nu zien, dat Daniël spreekt over het feit dat die antichrist met vleierijen aan de macht komt? En wat is, als wederom geborenen, onze verwachting?

5 months ago

Vragen die velen bezighouden: Als er een God van Liefde bestaat, waarom zou Hij dan al dat kwaad op aarde toelaten? Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat God de duivel Zelf geschapen heeft? Als God Almachtig is, had Hij dat dan niet kunnen tegenhouden? Is Hij dan niet Zelf schuld aan al die ellende? Deze video laat zien wat Gods liefde, een vrije wil en het geschapen(?) kwaad met elkaar te maken hebben...

5 months ago

Een video over "de zalige hoop" van de gelovige (Tit. 2 : 13), de Opname van de Gemeente. En wel specifiek over de verzen 2 Thess. 2 : 3, 7 en 8. Dit zijn lastige Bijbelverzen. En toch ook weer niet... Er wordt onder andere stilgestaan bij de vragen: Wie is de weerhouder? Gaat het in 2 Thess. 2 : 7 over de Opname van de Gemeente, zoals vaak wel beweerd wordt? En zijn alle profetieën vervuld om de Opname van de Gemeente te laten plaatsvinden?

5 months ago

Deze video gaat over wereldvrede... Er gebeurt de laatste jaren zoveel in de wereld... Coronamaatregelen, een digitaal ID, oorlog... Mensen verlangen naar vrede. Maar wat is dat voor een vrede? Kan dat überhaupt: "wereldvrede" buiten Jezus Christus om?

5 months, 1 week ago

Deel 14 (slot). Dit laatste deel in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over de zekerheid in het geloof. De Bijbelse boodschap aan de Gemeente van de Heere Jezus is een boodschap van zekerheid in het geloof. Die zekerheid wordt door "theologie" en nieuwe vertalingen vaak aangevallen... Mensen worden aan het twijfelen gebracht over hun behoud. Vaak komt dit omdat men Gods woord niet recht snijdt. Als voorbeeld kijken we in dit deel naar de Bergrede van de Heere Jezus (Matth. 5 - 7). Deze wordt vaak als een soort reisgids voor Christenen gezien. Maar is deze wel leerstellig voor de Gemeente? Hoe snijden we de Bergrede op een rechte manier? En hoe kunnen wij als Gemeente daar wat uit leren?

5 months, 1 week ago

Deel 13 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" gaat over vergeving. De mens is van nature zondig. En zonden verontreinigen de mens. Een kerk kan daar door bijvoorbeeld sacramenten niets in betekenen. De mens heeft Gods vergeving nodig. En de Heere wil die vergeving door de Heere Jezus geven. Maar moeten wij dan ook vergeven? Met een voorbeeld hoe er door de tijd heen verschillen in vergeven zijn, die recht gesneden moeten worden.

5 months, 1 week ago

Deel 12 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen" staat stil bij de vraag: Wat is nu het recht snijden van het woord van God? 2 Tim. 2 : 15 laat zien dat het een opdracht van de Heere God is. Maar wat houdt het in? Diverse voorbeelden laten zien waarom dit nodig is om Gods woord te begrijpen.

5 months, 1 week ago

In Gods woord wordt de Heere Jezus vergeleken met de Ladder tussen hemel en aarde, Die mensen bij de Vader brengt. In de wereld zijn diverse "ladders", die claimen mensen bij God of het goddelijke te brengen. Maar dat zijn namaak ladders om de hemel te bereiken, en die werken niet. De Toren van Babel is daar een voorbeeld van. Er is maar één Weg, en dat is Jezus Christus. Hij is de Enige, Veilige, Sterke en Volkomen Ladder. Door Hem is de Weg tot de Vader vrij... Hij is een veilige Schuilplaats in rumoerige tijden en Hij garandeert een veilige Thuisreis.

5 months, 1 week ago

Deel 11 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nadat de duivel nog een korte tijd is losgelaten, wordt er voor altijd met hem afgerekend. En na het Laatste Oordeel breekt er een eeuwig Koninkrijk aan: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een periode waarin het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde afdaalt, en dat de Heere God bij de mensen zal zijn. De Bijbel spreekt over de zee die niet meer zal zijn. Wat houdt dat in? Ook zien we dat de Boom des levens uit het paradijs weer terug is...

5 months, 1 week ago

De vorige video ging over de hel. Veel mensen vinden een God Die mensen naar de hel stuurt maar wreed. In deze video komt u negen redenen tegen waarom de Heere God juist niet wreed is. De Heere God stuurt mensen namelijk niet zomaar naar de hel...

5 months, 2 weeks ago

De hel... Een beladen onderwerp... velen willen er niet aan... theologen proberen er de Bijbel voor aan te passen... maar volgens het woord van God is de hel toch echt realiteit. Dat maakt de boodschap van de Bijbel een ernstige boodschap, maar ook een boodschap dat laat zien dat er redding is voor ieder mens die de Heere Jezus als zijn of haar persoonlijke Verlosser aanneemt. Ook wordt (opnieuw) duidelijk dat de Heere Zijn woord bewaard heeft.

5 months, 2 weeks ago

Deel 10 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen" gaat over het Duizendjarig Vrederijk. De Heere Jezus gaat Koning worden op deze aarde, en wel voor een periode van 1.000 jaar. De aarde zal na de Grote Verdrukking hersteld, beter gezegd: wedergeboren, worden. De Heere God handelt dan weer door het volk Israël en het Nieuwe Verbond zal dan voor Israël in werking gaan. Er is een gedeelte in Gods Woord dat vaak op ons in de Gemeente-tijd toegepast wordt. Het gaat over "den vroegen regen, en den spaden regen". Vaak legt men dat uit als een geestelijke zegen die de Heere geeft. Maar is dat wel voor de Gemeente? Wat betekent het eigenlijk? Kijkt u verder in deze video.

5 months, 2 weeks ago

Deel 9 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de periode in de geschiedenis die na de Gemeente-tijd komt en die in de profeet Daniël de 70e jaarweek genoemd wordt. We noemen deze periode ook wel de Grote Verdrukking. Het is nu (april 2022) nog toekomst. Maar als we naar de tekenen der tijden kijken, dan weten we dat deze periode dichtbij is. Het zal niet lang meer duren of de Gemeente wordt opgenomen en Gods toorn zal over de aarde gaan. Wat zegt de Bijbel over deze tijd? Wat gaat er allemaal (in de nabije toekomst) gebeuren?

5 months, 2 weeks ago

In deel 8 van de serie "Gods plan door de geschiedenis heen" zien we wat de Heere God in Zijn woord zegt over de huidige tijd, de tijd van de Gemeente. Deze periode loopt van het kruis van de Heere Jezus tot op de Opname van de Gemeente. De Gemeente neemt een bijzondere plek in in Gods Plan, en is rijk gezegend. Deze studie maakt onder andere duidelijk dat het van belang is Gods woord recht te snijden. Brengt men vandaag de dag bijvoorbeeld het Koninkrijksevangelie, dan is dat een vals evangelie. Vlak voor de Opname eindigt de Gemeente-tijd in afval van geloof. Maar Gods kinderen hebben een blijde verwachting....

5 months, 2 weeks ago

Het is een grote zegen om je te kunnen vullen met Gods woorden. In deze video zien we onder andere aan de hand van Psalm 119 : 9 - 16 hoe we dat kunnen doen: door Gods woorden te horen, te lezen, te bestuderen, te overdenken en te onthouden. Wat een rijkdom heb je als kind van God ontvangen....

5 months, 2 weeks ago

Deel 7 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". De profeten kondigden een Koning in Israël aan. Maar Israël leefde in ballingschap. Dan zien we hoe de Heere God de geschiedenis stuurde, zodat Zijn woord in vervulling kon gaan. Toen de Heere Jezus op aarde kwam, kondigde Hij ook het Koninkrijk aan. Toch is Hij nog geen Koning geweest. Hij is wel voor de zonden van de mensen gestorven. Dat Koninkrijk gaat nog wel komen. Er zijn profetieën die nog in vervulling moeten gaan... .

5 months, 2 weeks ago

In deze video wordt stilgestaan bij de vraag of we aan de hand van de StatenBijbel ook kunnen zeggen: "Er is geschreven...".
De Heere God heeft Zijn woorden gegeven, bewaard, maar ook levend gemaakt.

5 months, 2 weeks ago

Deel 6 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Dit deel gaat over de periode van de Wet, het Verbond dat de Heere God sloot met Zijn volk Israël. Onder andere de volgende vraag komt aan de orde: Is het inderdaad de "Wet van Mozes"? Tegenwoordig wordt dit vaak ontkend. Heel mooi wordt uit deze bespreking weer duidelijk dat de Heere God Zijn Woord bewaard heeft. Maar ook wordt ingegaan op een enkel verschil tussen de Wet en de Gemeente. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de Sabbat?

5 months, 3 weeks ago

Een video over het thema: "Gehoorzaamheid aan gezag?". Hoe staan we als Bijbelgelovigen tegenover autoriteit? Tegenover onze overheid, zeker in bijvoorbeeld de coronatijd?

5 months, 3 weeks ago

Deel 5 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". Deze video gaat over de roeping van Abraham. De video laat zien hoe de volken zich verspreidden. Maar ook hoe de zegen van God zich via Abraham, Izak en Jakob (Israël) verspreidde. Wie heeft recht op het land Israël? Hoe zullen de grenzen van Israël worden? Maar ook: Wat zegt de Heere over het teken van het verbond met Abraham: de besnijdenis?

5 months, 3 weeks ago

Deel 4 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen" gaat over de torenbouw van Babel. Wat gebeurt er als mensen niet op God vertrouwen en hun eigen politieke, culturele en religieuze centrum bouwen? Zie de parallellen met de eindtijd, vandaag de dag. Bijvoorbeeld in Europa, de Europese vlag, het Europese volkslied, etc.

5 months, 3 weeks ago

De Heere doet in Zijn woord een belofte: Hij zal Zijn woorden bewaren. Deze video laat zien waarom de StatenBijbel voor Nederland het Woord van God is. De nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Christus zijn een vervalsing om mensen het woord van God afhandig te maken. Overtuig uzelf aan de hand van de Schrift en de geschiedenis hoe het verlaten van de woorden Gods leidt tot ongeloof en afgoderij. Het is niet voor niets dat de eindtijd gekenmerkt wordt door afval van het geloof.

5 months, 3 weeks ago

Deel 3 in de serie "Gods plan door de geschiedenis heen". In dit deel wordt met name stil gestaan bij de zondvloed. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Maar ook: wat betekent dat voor de tijd vlak voordat de Heere Jezus terugkomt? Want over die tijd zegt de Heere Jezus dat de dagen zullen zijn "gelijk de dagen van Noach waren". En dan hebben we het over gevallen engelen die op de aarde zullen komen... Ook wordt stilgestaan bij het feit dat de geologie de zondvloed bewijst. Gods Woord is Waarheid.

5 months, 3 weeks ago

Een Bijbelstudie over de valstrik van angst (voor corona) en de opstanding. Vreest niet!

6 months ago

Deel 2 in de serie "Gods Plan door de geschiedenis heen". Over de zondeval, de effecten van de zonde en Gods Plan voor redding.

6 months ago

Een video naar aanleiding van de coronacrisis. Wat gebeurt er met de wereld? Past dit binnen hetgeen de Heere in Zijn woord laat zien over de nabije toekomst?
(Video is in het begin van de coronacrisis opgenomen. Dus aantallen zijn laag. Maar... verhoudingsgewijs en inhoudelijk staat deze video ook nu nog).

6 months ago

Dit is de eerste video in een 14-delige serie over "Gods plan door de geschiedenis heen". In deze serie lopen we aan de hand van Gods woord door de geschiedenis heen. In deel 1 zien we dat de Bijbel weldegelijk een geschiedenisboek is. Een bijzonder geschiedenisboek. Daarnaast vooral aandacht voor het onderwerp "schepping of evolutie".

6 months ago

Je zult ze de kost geven... Heb je de Heere leren kennen, en dan vertellen ze dat je alsnog verloren kunt gaan... Velen kennen de zekerheid des geloofs niet. Terwijl de Bijbel voor de Gemeente van Jezus Christus wel aangeeft dat je zeker mag zijn van je behoud in Christus. In deze video staat Gal. 5 : 4 centraal: "Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen". Wat betekent dit vers? Wist je dat nieuwe vertalingen hier wat anders van maken?

Laat je de zekerheid in het geloof niet afpakken!

6 months, 1 week ago

In de nieuwe vertalingen wordt de tekst 1 Joh. 5 : 7 vaak weggelaten. In deze video het bewijs dat die tekst weldegelijk in Gods woord thuishoort. De Heere God heeft Zijn Woord bewaard in de StatenBijbel.

1 Johannes 5 : 7 en 8:
"Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één".

6 months, 1 week ago

Een Bijbelstudie over de Drie-eenheid. De Drie-eenheid blijkt voor velen een lastig onderwerp te zijn. Het woord "Drie-eenheid" komt zelf in de Bijbel niet voor. Toch dekt het woord de inhoud van wat de Bijbel over de Heere God laat zien. Maar... hoe kan dat nu... Drie en toch Een?

1 Joh. 5 : 7 en 8:
"Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één."

6 months, 1 week ago

In de nieuwe vertalingen komen we steeds vaker tegen dat gelovigen slaven van Christus genoemd worden. De Heere Jezus Zelf wordt zelfs een slaaf genoemd. De StatenBijbel spreekt echter over dienstknechten. Wat is het verschil?

6 months, 1 week ago

De bron van onze kennis.

Het "Kerstverhaal": Een sprookje?

Het is vast wel bekend dat het “Kerstverhaal” zoals wij dat nu kennen, eigenlijk een groot sprookje geworden is. En dan heb ik het natuurlijk niet over de Boodschap van de Bijbel dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen om voor onze zonden aan het kruis te sterven. Dat en meer in deze video.

6 months, 1 week ago

Re-upload from RRM Jason Roy's Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/jasonroy40

Hier zijn de zonden waarmee we nú moeten stoppen om naar de Hemel/Gods Koninkrijk te kunnen gaan: Galaten Hoofdstuk 5, Vers 19 t/m 21: 'De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke;' https://www.statenvertaling.net/bijbel/gala/5.html & 1 Korinthiërs Hoofdstuk 6, Vers 9 t/m 10: 'Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.' https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/6.html
(Hoererij bedrijven is het hebben van seks vóór het huwelijk, zoals het hebben van ''relaties''; het hebben van een vriend/hoereerder of vriendin/concubine/hoer of partner, en masturbatie en vooral pornografie zonden bekijken of praktiseren zoals orale en anale seks, zelfs onder getrouwde christenen is het verboden en een gruwel; een grote en serieuze zonde, en natuurlijk pedifilie en homoseksualiteit onedr mannen en vrouwen). Weet je niet wat een woord betekent, zoek het dan NU op met betekenis erachter of ga naar online woordenboek of Bijbel-Woordenboek, of zoek naar een video.

6 months, 2 weeks ago