#week

The more things change the more they stay the same. Source https://www.youtube.com/c/WHFEntertainment

2 weeks, 5 days ago

The drama continued as soon as we stopped recording.
Prayers are appreciated!

Music:
Whoopsy by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Artist: http://audionautix.com/

For awesome custom coffee cups/mugs and other goodies, visit SylisaArt on Etsy!
https://www.etsy.com/shop/SylisaArt?ref=nla_listing_details&page=1#items

If you've had experiences with the paranormal/supernatural, encounters with UFOs/aliens, cryptids (Bigfoot, Chupacabras, other), know local or family legends/myths or anything else odd, strange or related to such that you would like to share, send me an email at:

[email protected]

Be sure to include in your email that permission for me to use your story for a video. Please don't use the real names of people involved; we aren't trying to embarrass anyone and discussions of the paranormal can be 'triggering'.
I hate the word 'triggering' so much.
I reserve the right to edit content provided in an email for the purposes of time and decency.

Don't be sending me no nasty ghost stories!

Any discussion about medical or mental health issues is not intended to treat or diagnose any condition.
If you have a medical or mental health issue, seek the advice of a trained professional.

If you are experiencing a mental health crisis, call 911 or contact the following:

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
SAMHSA’s National Helpline: 1-800-662-HELP (4357)

SAMHSA’s National Helpline is a free, confidential, 24/7, 365-day-a-year treatment referral and information service (in English and Spanish) for individuals and families facing mental and/or substance use disorders.

The information included in this video is for entertainment purposes only.
The views and opinions of this channel is to spark conversation and research among individuals.
In other words, research for yourself and come to your own conclusions.
Think for yourself!

DISCLAIMER: All materials in these videos are used for entertainment/educational purposes and fall within the guidelines of fair use. No copyright infringement is ever intended. If you are, or represent, the copyright owner of materials used in this video, and have an issue with the use of said material, please send an email to: [email protected]

Like, share, subscribe!

3 weeks ago

Daniëls 70ste week is een wonderlijke profetie over het jaartal van de kruisiging van de Messias en de verwoesting van de laatste tempel te Jeruzalem. Met onder andere de gruwel der verwoesting, Flavius Josephus en de triomfboog van Titus op het Forum Romanum te Rome.

Daniël 9:26a En na die twee en zestig weken, zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn;
Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijne striemen is ons genezing geworden.
Daniël 9:26b en een volk des vorsten [latere keizer Titus], hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met eenen overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen.
Numeri 24:24 En de schepen van den oever der Chitteërs, die zullen Assur plagen, zij zullen ook Heber plagen; en hij zal ook ten verderve zijn.
Deuteronomium 28:49 De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan:
Daniël 9:27a En hij [Jezus] zal velen het verbond versterken eene week [7 jaren]; en [in] de helft der week [486,5ste jaar] zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,
Hebreën 7:22 Van een zooveel beter verbond is Jezus borg geworden.
Daniël 9:27a En hij [Jezus] zal velen het verbond versterken eene week [7 jaren]; en [in] de helft der week [486,5ste jaar] zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,
Hebreën 9:25 Noch ook, opdat hij zichzelven dikmaals zou opofferen, gelijk de hoogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 26 (Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door zijns zelfs offerande.
Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van mijnen Geest op alle vleesch; en uwe zonen en uwe dochters zullen profeteren, en uwe jongelingen zullen gezichten zien, en uwe ouden zullen droomen droomen. 18 En ook op mijne dienstknechten, en op mijne dienstmaagden, zal Ik in die dagen van mijnen Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en teekenen op de aarde beneden, bloed, en vuur, en rookdamp.
Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.
Hebreën 10:4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
Hebreën 9:11 Maar Christus, de Hoogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing te weeg gebracht hebbende.
Hebreën 9:15 En daarom is hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood [daartusschen] gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.
Markus 13:14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.
Lukas 21:20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zoo weet alsdan, dat hare verwoesting nabij gekomen is.
Lukas 21:5 En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schoone steenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij: 6 [Wat] deze dingen [aangaat], die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet [een] steen op [den anderen] steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.

3 weeks, 6 days ago

EVEN ATTACKS BY MEANS OF NEGATIVE REVIEWS CANNOT STOP THE TRUTH TO BE EXPOSED
=============================================================================
ENGLISH
Josh Sigurdson reports on the shocking number of deaths occurring weekly based on the government’s own data.

With tens of millions dead from the vaccine death shot forced unto billions worldwide, recent statistics show an alarming weekly death rate. The Expose news site has revealed countless exhaustive documents from the ONS proving this claim and that’s just the tip of the iceberg.

There has been a 163% increase in death year over year according to Lincoln National. This is beyond a genocide at this point.

Meanwhile, EU prosecutors have acknowledged that Ursula von der Leyen is under investigation for her connection to Albert Bourla.

They’re also setting the stage in Boston with a new “covid strain” developed in a lab with an 80% kill rate. Of course the purpose is to trick people into believing it’s a new strain killing everyone, not the vax.

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/YBM3rvf5ydDM/

Gab: https://gab.com/hopegirl

Telegram: https://t.me/Hopegirl587

https://beforeitsnews.com/entertainment/2022/10/100000-plus-deaths-a-week-from-the-vaccine-2676259.html
------------------------------------------------
Current CHEMBUSTER Geoengineering Videos:
Holland Weather manipulations & Haarp: Highway to Hell - July 6th, 2022 -
https://www.bitchute.com/video/Ktj7OnbbYvK1/
Scheveningen - splendour, chemtrails, HAARP and weird art - July 05, 2022
https://www.bitchute.com/video/V62Hir3jsa0p/
The Hague Impressions - decorated with HAARP - July 3rd, 2022
https://www.bitchute.com/video/6PnxpUAaSgst/
picturesque Gouda - more HAARP than cheese!!! July 2nd, 2022
https://www.bitchute.com/video/CPEBGoPJ1diJ/
Kinderdijk Windmills - a Chemtrail- and HAARP Paradise! June 30, 2022
https://www.bitchute.com/video/LgFn6t8XxxbL/
Dark clouds over Delft - doomsday mood and resurrection - June 27th, 2022
https://www.bitchute.com/video/4FsfWzfksSFh/
=========================================================
Meine Kanäle:
https://www.bitchute.com/channel/chembuster/
https://vimeo.com/chembuster

My personal greetings from Germany go to all patriots in the world:
https://www.bitchute.com/video/WKlTKbH5CWBx/

1 month, 1 week ago

Earn $200 A Day Online For Free Copy & Pasting Photos Legally
Sign up For Free
Active Your Account into Email box and Earn $5
Earn up $500 By Taking Pictures With Brand Clothing
Get $5 again & again!!!
No Money Needed | Requirement!
- Earn money posting your outfits
- You earn money posting your fits
- Invite a friend & earn $5 per referer
Sign up Here: https://tinyurl.com/y6jmh2sw

*** FREE BITCOINS &CASINO &BETTING ***
Free Win $200 Litecoin & Betting& Multiply Game& Earn Rate
CLICK or COPY BELOW LINK and REGISTER= https://free-litecoin.com/login?referer=1428210

No Risk, No Loss, No Invest!
#bitcoin #freelitecoin #Free Litecoin Promotion 🎁 – Online Bitcoin Casino, $200 Litecoin Bonus, Free Btc Prizes, %50 bonus lifetime!
FreeBitcoin, Sign up, Claim your free spins, Get $200 bonus in Litecoins every hour, Lottery, Daily Interest, Multiply Your Litecoins! https://youtu.be/51gTNr8dEMs
CLICK or COPY BELOW LINK and REGISTER= https://free-litecoin.com/login?referer=1428210
https://youtu.be/51gTNr8dEMs
No Risk, No Loss, No Invest!
#bitcoin #freebitcoin #freelitecoin

*** GAGNEZ $200 LITECOINS GRATUITS ET PARIEZ !
Gagnez gratuitement $200 Litecoin & pari & jeu multiplié & taux de gain
CLIQUEZ ou COPIEZ LE LIEN CI-DESSOUS et INSCRIVEZ-VOUS= https://free-litecoin.com/login?referer=1428210
https://youtu.be/51gTNr8dEMs

Earn Free Ethereum Every Hour
Here:

https://free-ethereum.io/?referer=1002323

I am sending you 1π! Pi is a new digital currency developed by Stanford PhDs, with over 10 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link https://minepi.com/lemir3 and use my username (lemir3) as your invitation code.

Let's mine together! 💰⚒️ Hold TT & USDT to earn holding rewards is so easy! Refer a friend to hold TT or USDT and enjoy a 10% referral reward! There is no limitation for referring! Click my referral link to get 1% more APR for TT holdings NOW! TT Mining is the first choice for a sustainable income! 💰 https://mining.thundercore.com/referCode?referralCode=BYMQJW

https://free-litecoin.com/login?referer=1428210

Earn free bitcoin every hour here:
https://freebitco.in/?r=30376442

Earn Ethereum for free with this website:
https://r.mvu.app/?invite=a829980b

https://www.xfaucets.com/?ref=b4f02f2f

1 month, 3 weeks ago

Week van de vaccinatieschade, Lareb 's-Hertogenbosch 26 september 2022

2 months ago

All your clown news from around the world for the week of September 18th 2022!

Videos and clips belong to there respected parties, Video use is for my own personal fun and enjoyment with no monetary or financial compensation required.

Contact me on twitter
https://twitter.com/marqtosis

2 months, 1 week ago

https://www.bitchute.com/video/pcVoVzM03Ftz/

DISCLAIMER: Please do your own research and come to your own conclusions.
Thank you! 👍

FOOD STORAGE SUGGESTIONS:
WWW.THRIVELIFE.COM (Big Family Homestead- consultant)
WWW.NUTRIENTSURVIVAL.COM (AP10 code - Alaska Prepper)
https://motherearthproducts.com/
HERBS:
MAYIMFARM.COM (herbs of all kinds)
OTHER WEBSITES:
WWW.VITACOST.COM

My website: www.defendressofsan.com
TWITTER: @LisaMichalek2
ODYSEE: @LisaMichalek
INSTAGRAM: defendressofsan1
TIKTOK: defendressofsan
TRUTH SOCIAL: defendressofsan
GETTR: @defendressofsan
Flote, Telegram, MeWe: defendressofsan
WEEKENDS I POST TO: https://kindlywakethehellup.wordpress.com

Other great websites:
NEVER LOSE TRUTH VIDEOS: https://s3.wasabisys.com/billgateswantstokillus.com/index.html#/videos/neverlosetruth
www.themodernsurvivalist.com
ferfal.blogspot.com
https://odysee.com/@TheModernSurvivalist:a

Mark Passio's Website: https://www.whatonearthishappening.com
One Great Work Network: https://onegreatworknetwork.com

Check out More Light! Journal at
👇👇👇👇
WEBSITE:
https://morelightjournal.com/

2 months, 1 week ago

Microplastic In Stomach_ You’re Eating A Credit Card’s Worth of Plastic Every Week ,
-- http://www.nutrifood.eu --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/floating-plastics/homepage --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/floating-plastics-important/homepage --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/plastiques-flottants-important/homepage --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/plastiques-flottants-info/homepage --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/plastiques-flottantes/homepage --
-- related - SITES -- https://sites.google.com/view/plastiques-flottantes-info/homepage --
-- http://www.nutrifood.eu --
-- https://sites.google.com/view/pp-pet-pvc-plastic-info/homepage --
-- OR - - for -- CURVER - (see next Link) --
-- https://sites.google.com/view/curver-plastic-microwave-info/homepage --
--
-- https://www.dailymotion.com/video/x89le1c --
VIENNA, AUSTRIA — Humans are consuming about five grams of plastic, the equivalent to a credit card’s worth, every week, according to a new review in the Health and Exposure journal. --
--
Gut News explains that both microplastics, between 0.001 and 5 millimeters in size, and nanoplastics, less than 0.001 millimeters, enter our food chain after starting out as waste packaging. --
--
These particles can enter the body through seafood, with fish known to mistake them for food or accidentally consume them alongside other food, but they can also enter the body when we drink from plastic bottles, with people who drink 1.5 to 2 liters of water a day from these bottles taking in 90,000 plastic particles per year, while tap water drinkers take in around 40,000. --
--
The particles can trigger local inflammation and immune response, and nanoplastics in particular have been found to trigger chemical pathways involved in the formation of cancer.
--
The presence of both types of particles in the gastrointestinal tract has also been found to change the gut microbiome composition, linking it to metabolic diseases such as diabetes, obesity and chronic liver disease. --

3 months ago

Now that we've put a pin in the year of the 1st temple Destruction at 3413 AM/588 BCE what does the year 4001 look like?

Primecoin: AK14zGUtsqEzDWCRfD9DZZWmCSKNU5CtH2
Bitcoin: 33GUK6mdCxh1uVZM2FwGfKDyR9eKrstnE7
Www.biblechronologybooks.com

3 months, 3 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

4 months, 3 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

4 months, 4 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months ago

One Week = buster keaton

5 months ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months, 1 week ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months, 2 weeks ago

Keek op de week
Datum van opname: 14-02-1993
Bron: pal vhs

5 months, 2 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months, 2 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]com
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

5 months, 3 weeks ago

Bible Matters - 4 times a week impact on feeling lonely, anger issues, bitterness in relationships, alcoholism,

Center for Bible Engagement Research can be found here:
https://www.centerforbibleengagement.org/research

5 months, 3 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

6 months ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

6 months ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

6 months, 1 week ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

6 months, 1 week ago

Fashion NewsThis Week.. 🙈

6 months, 1 week ago

Fashion NewsThis Week.. 🙈

6 months, 1 week ago

Its that time of the year again.
Check out some ships invite some friends and prepare yourself.

Schedule
https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18658-Invictus-Launch-Week-2952-Schedule

6 months, 2 weeks ago

BUY ALBUM: https://foundring.gumroad.com/l/shutitdown
Support: https://www.subscribestar.com/foundring https://paypal.me/foundring
Bitcoin: bc1qyqg54kzl4k9vjmfvsjwcc4pxf8w345gch6ky53

oh the white folks hate the black folks
and the black folks hate the white folks
to hate all but the right folks is an old established rule
but during National Brotherhood Week
National Brotherhood Week
there’s Georgie Floyd and Sheriff Derek dancing cheek to cheek
it's fun to eulogize the people you despise
as long you don't let them in your school
oh the poor folks hate the rich folks
and the rich folks hate the poor folks
all of my folks hate all of your folks it's American as apple pie
but during National Brotherhood Week
National Brotherhood Week
New Yorkers won’t enforce the jab to enter their boutiques
come give an elbow bump to every single chump
you can hold your breath until they’re gone
oh the straight folks hate the gay folks
and the gay folks hate the straight folks
better hurry and procreate folks ‘cause the furries are on the rise
and during National Brotherhood Week
National Brotherhood Week
we remember 47 genders ‘cause we’re very chic
step up and shake the hand of someone you can’t stand
you can tolerate them if you try
oh the Protestants hate the Catholics
and the Catholics hate the Protestants
and the Hindus hate the Muslims
and everybody hates the Jews
but during National Brotherhood Week
National Brotherhood Week
it's national everyone-smile-at-one-another-hood week
Bbe nice to people who are inferior to you
it's only for a week so have no fear
be grateful that it doesn't last all year

6 months, 2 weeks ago

Dagelijkse Podcast Van Het Telegram Kanaal: “De Bataafse Mossel”
t.me/BataafseMossel
Abonneren Kan Hier:
t.me/BataafseMossel
Reageren Kan Hier En Ook Via Mijn Telegram Privé:
[email protected]
Telegram Privé: Jan Mosselman
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/janmosselman1971/
Abonneren Rik Q Zijn Kanaal:
https://t.me/WWG1WGATOTAAL

6 months, 3 weeks ago

This Sun-day, I go over the Aryan/Norse roots of the Days of the Week, and describe also how the symbols of our language belong to the European/Aryan people and both describe our world and worldview, plus also connect us to our ancestors and give us spiritual energy.

7 months, 1 week ago

Days of the week song with vtuber catgirl Bell Nekonogi

良ければシェアしてください、それとViViD所属バーチャルユーチューバたちのチャンネルを登録してください

Subscribe to the Virtual youtubers of vivid

Bell Nekonogi: https://www.youtube.com/channel/UCflNPJUJ4VQh1hGDNK7bsFg?sub_confirmation=1

Chrono: https://www.youtube.com/channel/UCAvgFoTWEisO5Pp7eYVDgEw?sub_confirmation=1

Shirayuri Lily: https://www.youtube.com/channel/UCl-3q6t6zdZwgIsFZELb7Zg?sub_confirmation=1

Utakata Memory: https://www.youtube.com/channel/UClV7gDF9sUzu4jJCK7rCYkQ?sub_confirmation=1

Elena Yunagi: https://www.youtube.com/channel/UCKwATdrcjyzNv9c56PqJbWA?sub_confirmation=1

Anko (Currently away) https://www.youtube.com/c/fuwamotianko/featured

Link to the Vivid fan discord: http://pomahub.video/?

vtuber bell singing the days of the week song I forgot what source this stream is from because I'm dumb my bad

https://www.youtube.com/watch?v=_NZ2M1fJN_4

#vtuber #jpvtuber #ViViDnia #ちょびドニア #vstreamer
#virtualyoutuber​ #猫芒ベル #vtuberclips

8 months, 1 week ago

Seeking solace from a failed marriage, Maggie escapes to the Caribbean for a much-needed reset. While staying at her cousin Fiona's secluded resort, she meets Sam, the hotel's charming chef, and begins to imagine a new life for herself. However, her old life soon comes barging back in and threatens her newfound happiness.

8 months, 1 week ago

What's the first thing that comes to mind when I say "mental health week"? For Utah State University, the apparent answer is "intersectionality", followed closely by "discrimination, oppression, marginalization", and identity politics. They even go so far as pole dancing for mental health week. The jokes write themselves, and you can't tell parody apart from reality. The good news is apparently everyone agrees that mental illness is connected to activism, intersectionality, and universities. The bad news is a significant portion of the local university's mental health week was actually just ideological indoctrination sessions.

If you enjoyed this video, I would recommend this video on Justin Trudeau: https://youtu.be/TyHrurn6UPg

Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCInVP9_cwRICJI53cr08JFQ?view_as=subscriber?sub_confirmation=1

Odysee Affiliate Invite link: https://odysee.com/$/invite/@On_the_Other_Hand:1

Sources:
USU’s Mental Health Week: https://www.usu.edu/involvement/mhw/

Odysee Channel: https://odysee.com/@On_the_Other_Hand:1
Rumble Channel: https://rumble.com/user/On_the_Other_Hand
Rumble Affiliate Invite Link : https://rumble.com/register/On_the_Other_Hand/
Utreon Channel: https://utreon.com/c/ontheotherhand
YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/OntheOtherHandVideos
Original YouTube video: https://youtu.be/tOtVOiyB-kQ

Discord: https://discord.gg/vSZypa4
Email: [email protected]

8 months, 1 week ago

WILD LIFE DOCUMENTARY ENJOY

8 months, 3 weeks ago

Oh, the white folks hate the black folks
And the black folks hate the white folks
To hate all but the right folks
Is an old established rule

But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week
There’s Georgie Floyd and Sheriff Derek dancing cheek to cheek
It's fun to eulogize the people you despise
As long you don't let them in your school

Oh, the poor folks hate the rich folks
And the rich folks hate the poor folks
All of my folks hate all of your folks
It's American as apple pie

But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week
New Yorkers won’t enforce the jab to enter their boutique
Come give an elbow bump to every single chump
You can hold your breath until they’re gone

Oh, the straight folks hate the gay folks
And the gay folks hate the straight folks
Better hurry and procreate folks
Cuz the furries are on the rise

And during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week
We remember 47 genders cuz we’re very chic
Step up and shake the hand of someone you can’t stand
You can tolerate them if you try

Oh, the Protestants hate the Catholics
And the Catholics hate the Protestants
And the Hindus hate the Muslims
And everybody hates the Jews
But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week
It's National Everyone-Smile-At-One-Another-hood Week
Be nice to people who are inferior to you
It's only for a week so have no fear
Be grateful that it doesn't last all year

8 months, 3 weeks ago

Anita A Williams, looking for a good time, 52 years old, currently living in Daytona Beach, FL with the phone number (954) 650-9532.

You are welcome to chat with me and others live at https://meet.jit.si/publish

Your publishing house owner talks about
Grifting
Snitch
Black Lives Matter BLM
Marxism
Biological Nuclear Family
NCO
Bike Week Daytona Beach

9 months ago

Keek op de week fragment
Datum van opname: 199x
Bron: Pal vhs

9 months, 1 week ago

. Good luck to you all

9 months, 2 weeks ago

Welcome to Safa Mann number one brand for original cartoons, animated series, movies, science fiction movies, TV show, and more! Here on yours Safa Mann channel What more could you ask for? Join the fun! Smash the Follow Button for Daily Content.
Tip me through
GooglePay: [email protected]
PayPal: paypal.me/selvii

Watch More Videos here Safa Mann https://www.bitchute.com/channel/saafamann/

9 months, 2 weeks ago

Het oorlogs week journaal #9
Presentatie: Jaap van Meekren & Violet Falkenburg
Datum van opname: 1995
Bron: Pal vhs

1 year, 1 month ago

News & viral videos you might have missed in this crazy world.

VIEWER DISCRETION ADVISED

Please like, share, subscribe and click the "🔔" icon for news updates of the strange, UFOs, weird and paranormal.

🧡 Buy me a ☕ coffee, it's video producing fuel! https://paypal.me/3amlowdown?locale.x=en_US

Opinions, comments & your possible explanation are always welcome. Please be respectful of others' opinions. Thank you.

All my videos are published as "Creative Commons Attribution license (reuse allowed)". Use as you wish without my title or ending screens. Anywhere in the video where my voice is not used. Thank you.

3AM Lowdown is on social media:
👉 Twitter: https://twitter.com/3amlowdown
👉 Facebook: https://www.facebook.com/3amlowdown
👉 Tumblr: https://3amlowdown.tumblr.com/
👉 Instagram: https://www.instagram.com/3amlowdown/

We are on:
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/c/3AMLowdown
🎬 Truutube: https://truutube.com/channel/1320838444/3amlowdown
🎬 Odysee: https://odysee.com/@3amlowdown

--------------------------------[ LEGAL STUFF ]--------------------------------

3AM Lowdown disclaims any and all liability to any party for any direct, indirect, implied, punitive, special, incidental or other consequential damages arising directly or indirectly from any use of the Video Content, which is provided as is, and without warranties.

3AM LOWDOWN DOES NOT CLAIM ANY RIGHTS OVER ANY OF THE GRAPHICS, IMAGES, VIDEOS, SONGS USED IN THIS VIDEO. ALL RIGHTS RESERVED TO THE RESPECTIVE COPYRIGHT OWNERS.

COPYRIGHT DISCLAIMER: Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research, commentary, and or parody. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. For more information, please see: https://www.copyright.gov/fls/fl102.html

1 year, 3 months ago

Please like, share, subscribe and click the "🔔" icon for news updates of the strange, UFOs, weird and paranormal.

Opinions, comments & your possible explanation are always welcome. Please be respectful of others' opinions. Thank you.

🧡 Buy me a ☕ coffee, it's video producing fuel! https://paypal.me/3amlowdown?locale.x=en_US

3AM Lowdown is on social media:
👉 Twitter: https://twitter.com/3amlowdown
👉 Facebook: https://www.facebook.com/3amlowdown
👉 Tumblr: https://3amlowdown.tumblr.com/
👉 Instagram: https://www.instagram.com/3amlowdown/

We are on:
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/c/3AMLowdown
🎬 Truutube: https://truutube.com/channel/1320838444/3amlowdown
🎬 Odysee: https://odysee.com/@3amlowdown

3AM LOWDOWN DOES NOT CLAIM ANY RIGHTS OVER ANY OF THE GRAPHICS, IMAGES, VIDEOS, SONGS USED IN THIS VIDEO. ALL RIGHTS RESERVED TO THE RESPECTIVE COPYRIGHT OWNERS.

COPYRIGHT DISCLAIMER: Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research, commentary, and or parody. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. For more information, please see: https://www.copyright.gov/fls/fl102.html

1 year, 4 months ago

Het oorlogs week journaal #8
Presentatie: Jaap van Meekren & Violet Falkenburg
Datum van opname: 23-04-1995
Bron: Pal vhs

1 year, 4 months ago

Het oorlogs week journaal #7
Presentatie: Jaap van Meekren & Violet Falkenburg
Datum van opname: 1995
Bron: Pal vhs

1 year, 4 months ago

Het oorlogs week journaal #6
Presentatie: Jaap van Meekren & Violet Falkenburg
Datum van opname: 1995
Bron: Pal vhs

1 year, 4 months ago

Some videos are older but worthy, cleaning up unused content.

Please like, share, subscribe and click the "🔔" icon for news updates of the strange, UFOs, weird and paranormal.

Opinions, comments & your possible explanation are always welcome. Please be respectful of others' opinions. Thank you.

🧡 Buy me a ☕ coffee, it really helps motivate me!
https://paypal.me/3amlowdown?locale.x=en_US

3AM Lowdown is on social media:
👉 Twitter: https://twitter.com/3amlowdown
👉 Facebook: https://www.facebook.com/3amlowdown
👉 Tumblr: https://3amlowdown.tumblr.com/
👉 Instagram: https://www.instagram.com/3amlowdown/

We are on:
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/c/3AMLowdown
🎬 Truutube: https://truutube.com/channel/1320838444/3amlowdown
🎬 Odysee: https://odysee.com/@3amlowdown

3AM LOWDOWN DOES NOT CLAIM ANY RIGHTS OVER ANY OF THE GRAPHICS, IMAGES, VIDEOS, SONGS USED IN THIS VIDEO. ALL RIGHTS RESERVED TO THE RESPECTIVE COPYRIGHT OWNERS.

COPYRIGHT DISCLAIMER: Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research, commentary, and or parody. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. For more information, please see: https://www.copyright.gov/fls/fl102.html

1 year, 5 months ago
BNN

Apr 24, 2021

The American Journal

This Week In The Infowar: April 17th - 23rd

Save 40% on our hottest products during our Restocked & Reloaded Sale!
https://www.infowarsstore.com/

1 year, 7 months ago
BNN

May 20, 2021

The American Journal

Week In Review: Grammy’s Airs Sudo-Pornography, Pentagon Attacks Members Of The Media That Citicize Them & MSM Spins Murder Of Prostitues As ‘White Supremacy’

Get 50% off and FREE SHIPPING on select items during our Mega Blowout Sale!
https://www.infowarsstore.com/

1 year, 8 months ago
BNN

May 13, 2021

The American Journal

Week In Review: George Floyd Trial Begins, As Migrant Crisis Overwhelms Border

Get up to 50% off on our hottest products during the Infowars Essentials Sale today!
https://www.infowarsstore.com/

1 year, 8 months ago

https://smaulgld.com
SD BULLION http://goo.gl/KZ08sG
(affiliate link- smaulgld makes a commission on a sale)
Donations to :Smaulgld LLC
PO Box 714
Dover NH 03821

Support Smaulgld On Subscribe star https://www.subscribestar.com/smaulgld-s-mug-stacker-club

Become a Smaulgld Patron https://www.patreon.com/smaulgld
Donate to Smaulgld.com via Paypal https://PayPal.Me/smaulgld/
Donate to Smaulgld via cryptocurrencies:
or via Bitcoin 18reGtCfYnh37N2Xfqryx3dJT5cf4FfrEu

or Litecoin LMrV7SRNkNsmRj4tYQiLFcXgpUh213aKw7

or Ethereum
0x82C2d55594970b64BA86DD9Ea13F4FE0b9CEaEEF

Support Smaulgld by making your gold or silver purchases at

SD BULLION http://goo.gl/KZ08sG
Money Metals Exchange http://shrsl.com/ae0k
Join Coinbase and Get $10 worth of free bitcoin
https://www.coinbase.com/join/cammar_9h
Buy Smaulgld Mugs and other Smaulgld branded products

Smaulgld "This Guy" Mug https://www.zazzle.com/this_guy_smaulgld_mug-168344118144046514
Smaulgld Beer Stein https://www.zazzle.com/smaulgld_beer_mug-168206217040786602
Smaulgld Travel Mug https://www.zazzle.com/smaulgld_travel_mug-168274707534412222
Smaulgld Espresso Mug https://www.zazzle.com/smaulgld_espresso_mug-183001627396024235
Smaulgld Frosted Beer Mug https://www.zazzle.com/smaulgld_frosted_beer_mug-168537125845670653
Order your Bitcoins Bag from the Smaulgld Store! https://www.zazzle.com/smaulgld_bitcoin_bag-149225041600006080
New Mini Muggage- Smaulgld Gold Game Changer Mug - https://www.zazzle.com/gold_game_changer_smaulgld_mug-168711954118439393
Smaulgld GLASS https://www.zazzle.com/smaulgld_glass_glass-256796857024870197
Smaulgld Beer Mug https://www.zazzle.com/smaulgld_beer_mug-1682062.

1 year, 10 months ago

The Learning Channel - Commercial for Alien Week.

2 years, 5 months ago

Keek op de week
Presentatie: Kees van Kooten Wim de Bie
Datum van opname: 1991
Bron: Pal vhs

2 years, 6 months ago

Keek op de week fragment
Datum van opname: 1991
Bron: Pal vhs

2 years, 6 months ago

When The man seen in 2nd Thessalonians 2:3 becomes visible and the Messiah of Israel becomes visible we have only a short three and one half years before the end will come. Jesus said in Matthew 24:22 that except those days be shorten there should be no flesh saved. Daniel 12:1 shows that there shall be a time of trouble such as never was since the there was a nation and neither will there ever be again. The prophecy clock starts when peace is agreed to. This will be for 7 years but in the middle of the 7 years the agreement is broken Then the 42 months will begin. Daniel's 70th week has been famous in the prophecy circles for many years.

2 years, 10 months ago

Week van Willibrord fragment
Presentatie: Willibrord Frequin
Datum van uitzending: 1997
Bron: Pal vhs

3 years, 3 months ago

Keek op de week
Presentatie: Kees van Kooten & Wim de Bie
Datum van opname: 4-4-2007
Bron: Pal vhs

3 years, 3 months ago

Sbs6 Week van Willibrord
Presentatie: Willibrord Frequin
Datum van opname: 1999
Bron: Pal vhs

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_week_van_Willibrord

De week van Willibrord

De week van Willibrord was een wekelijks actualiteiten-/documentaireprogramma gepresenteerd door Willibrord Frequin. Het werd vanaf 1996 eerst twee jaar uitgezonden op RTL 4, waarna het in 1998 verhuisde naar SBS6.

Opzet

In het programma kaartte Frequin steeds een of enkele opmerkelijke misstanden aan, die al dan niet kort daarvoor in het (landelijke) nieuws waren geweest. Frequin nam het ook geregeld op voor personen die het slachtoffer waren geworden van oplichting of fraude (onder wie enkele terminale kankerpatiënten). Waar mogelijk zocht hij de rechtstreekse confrontatie, niet alleen met slachtoffers maar ook met daders door hen met een draaiende camera te verrassen. Niet zelden liep een dergelijke confrontatie sterk uit de hand, waardoor Frequin een enkele keer samen met zijn cameraploeg moest vluchten voordat hij een volledig interview had kunnen afnemen.

Een keer per jaar werd een samenvattend overzicht van hoogtepunten uit alle uitzendingen van dat jaar uitgezonden, Het jaar van Willibrord.

3 years, 7 months ago

Keek op de week
Datum van opname: 11-11-1990
Bron: Pal vhs

3 years, 7 months ago

Keek op de week 2 incompl 1990

3 years, 7 months ago

Keek op de week incompl 1990

3 years, 7 months ago

Keek op de week 198x
Datum van opname:198x
Bron: Pal vhs

3 years, 8 months ago

Keek op de week
Datum van opname: 1989
Bron: Pal vhs

3 years, 8 months ago

Keek op de week 2 incompl 1990

3 years, 8 months ago

Keek op de week
Datum van opname: 1989
Bron: Pal vhs

3 years, 8 months ago

Keek op de week
Datum van opname: 1989
Bron: Pal vhs

3 years, 8 months ago

Keek op de week 1
Datum van opname: 1989
Bron: pal vhs

3 years, 8 months ago

Keek op de week 1989 2

3 years, 8 months ago