SPANKING OF THE EKKLESIA - TEACHER RAY BUNZOW - SEP 21 2019