การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ COVID-19 ในปี 2020. คำแปลเป็นภาษาไทยในคำอธิบาย

First published at 13:39 UTC on June 26th, 2021.

Claire Edwards, BA Hons, MA ทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติในตำแหน่งบรรณาธิการและผู้ฝึกอบรมด้านการเขียนเชิงวัฒนธรรมระหว่างปี 2542 ถึง พ.ศ. 2560 แคลร์เตือนเลขาธิการเกี่ยวกับอันตรายของ 5G ระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ UN ในเดือนพฤษภาคม 2018 โดยเรียก…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over