អ.ស.ប​ ពិនិត្យ​របាយការណ៍​កម្ពុជា​ ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​អនុសញ្ញា​ CERD

First published at 14:45 UTC on December 5th, 2019.

លទ្ធផល អំពីការចូលរួមផ្ដល់​អនុសាសន៍​ និង​ការពារ​របាយការណ៍​ ស្ដីពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរក្រោម​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នាសម័យប្រជុំរបស់ អ.ស.ប​​ ទទួលបន្ទុក​លុបបំបាត់​ការរើសអើង​ពូជសាសន៍
​---------------
អង្គការសហប្រជាជាតិ​ (អ.ស.ប​.) ផ្តោត​ការ​យកចិត្ត​ទុកដ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over