യൂണിവേഴ്സൽ ആന്റിഡോട്ട് (സാർവത്രിക മറുമരുന്ന് ): ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ശാസ്ത്രവും കഥയും

First published at 14:19 UTC on April 1st, 2022.

കോവിഡ്, ഏറ്റവും രോഗോല്പാദനമായ രോഗങ്ങൾ, കാൻസർ, മറ്റ് പല വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആത്യന്തിക ചികിത്സ. ക്ലോറിൻ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ ചരിത്രം, സുരക്ഷ, ഫലപ്രാപ്തി, സാർവത്രിക മറുമരുന്ന് എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള യൂണിവേഴ്‌സൽ ആന്റിഡോട്ട് ഡ…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO