Lahat ng Filipinas ay Queen ng langit.

First published at 13:08 UTC on August 4th, 2019.

Social-Live

Social-Live

subscribers

Lahat ng Filipinas ay Queen ng langit. Lahat kayo ay dapat magkaisa laban sa relihiyon at politika at simbahan at Oligarchy. Lahat kayo ay likas na pamumuno ng isang balanseng pamilya sa isang makalangit na lupa. Makinig sa aking pangangatuwiran. ...

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+