ប្រធានអាណត្តិ​ថ្មី នៃសម្ព័ន្ធ​សមណ​និស្សិត​-និស្សិត​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ដាក់ចេញគោលការណ៍ ៦ ចំណុច

First published at 06:05 UTC on December 3rd, 2019.

ប្រធានអាណត្តិ​ថ្មី នៃសម្ព័ន្ធ​សមណ​និស្សិត​-និស្សិត​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ដាក់ចេញគោលការណ៍សំខាន់ៗ ៦ ចំណុច

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over