ความจริงในชีวิตคืออะไร?

First published at 15:41 UTC on January 11th, 2024.
subscribers

Connect With A Disciple Near You:
https://map.thelastreformation.com/
https://www.isaiahsaldivar.com/deliverance
Visit: https://www.thetruth7.com/

เกิดใหม่หมายความว่าอย่างไร

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราขอยืนยันกับท่านและขอบอกท่านอย่างจริงจังว่า ถ้าผู้ใ…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO