សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

First published at 09:44 UTC on December 5th, 2019.

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរនូវខួប ៧១ ឆ្នាំ នៃ ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ដើម្បីរំឭកដល់ថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្ដីប្រកាសជា សកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៨ ។ ពិធីនេះ នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី ៨ ខែធ្...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over