જીવનનું સત્ય શું છે?

First published at 02:58 UTC on November 26th, 2023.
subscribers

Connect With A Disciple Near You:
https://map.thelastreformation.com/
https://www.isaiahsaldivar.com/deliverance
Visit: https://www.thetruth7.com/

ફરીથી જન્મ લેવો એટલે શું?

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, હું તમને ખાતરી આપું છું અને તમને ગંભીરતાથી કહું છું કે, જો …

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO