យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ ម្រើ​នៅក្នុង​កង​ជួរ​ទាហាន​យួន​ ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​មិនដឹង​ពី​មូលហេតុ

First published at 07:06 UTC on December 1st, 2019.

ខ្មែរក្រោម ​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ករណី​ទាហាន​យួន​ដើមកំណើត​ខ្មែរក្រោម​ម្នាក់​ ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​អាថ៌កំបាំង​ នៅក្នុង​បន្ទាយទាហាន​
-------------------------
យុវជន​ខ្មែរក្រោម​មួយ​រូប​ដែល​ចូល​បម្រើ​នៅក្នុង​កង​ជួរ​ទាហាន​ នៃ​របប​កុម្មុយនិស្ត​យួន​ ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over