យុវជនខ្មែរក្រោមស្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយទាហានយួន

First published at 11:04 UTC on December 3rd, 2019.

ខ្មែរក្រោមថ្កោលទោសចំពោះករណីទាហានយួន
ដើមកំណើតខ្មែរក្រោមម្នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយ
អាថ៌កំបាំងនៅក្នុងបន្ទាយទាហាន ។

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over