​ទាហាន​​ខ្មែរក្រោម​ម្នាក់​ ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយ​អាថ៌កំបាំងក្នុងបន្ទាយ