Fuck you Robert De Niro, for bashing my President Donald Trump