یک گام تا موفقیت

First published at 13:09 UTC on January 18th, 2022.

arshi74

arshi74

subscribers

بیشتر ما در برهه ای از زمان چنین موقعیت هایی را تجربه نموده ایم. به جای اینکه به شیوه ای واقعی عمل کنیم، به دیگران چیزی می گوییم که دوست دارند بشنوند و برخلاف ماهیت واقعی خودمان عمل می کنیم. به طور خلاصه غیرواقعی زندگی می کنیم. زندگی و کار به این صو…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over