آموزش استفاده از سامانه نوید - دیتاجو

First published at 06:27 UTC on June 19th, 2020.

datajoo

datajoo

subscribers

دیتاجو در نظر دارد با آموزش سامانه نوید به دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور ایران کمک کند
http://datajoo.com/

CategoryBusiness & Finance
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over