noname47

noname47

noname47

subscribers

They have been able to clone for years, now it's time to play hybrids ...

Klonować już od lat potrafią, teraz pora na zabawę w hybrydy...

https://patents.google.com/patent/US20020088467A1/en
https://patents.google.com/patent/US20120136403A1/en
https://patents.google.com/patent/WO2001064011A2/en

Prezydent George H.W. Bush ogłasza wojnę w Zatoce Perskiej 16.01.1991

7:33
"we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order"

"mamy przed sobą możliwość wykucia dla siebie i dla przyszłych pokoleń nowego porządku świata"

Only in the future:
- there will be no cash
- cars will also be part of the system

Tylko w przyszłości:
- nie będzie gotówki
- auta również będą częścią systemu

To introduce the NWO, you need to get rid of:
- patriotism, national identity
- religion
- traditions and culture of a given nation

Żeby wprowadzić NWO, należy się pozbyć:
- patriotyzmu, tożsamości narodowej
- religii
- tradycji, kultury danego narodu

How the illuminati took over USA...
O tym jak illuminaci przejęli USA...

Director: / Reżyser: Aaron Russo

Interview with the director: / Wywiad z reżyserem:
https://www.bitchute.com/video/6dEMwsdE7f67/

In Poland more people died because of lockdown than from covid.

W Polsce umarło więcej osób z powodu lockdownu niż z powodu covida.

Corrected version. The previous one will be removed soon. / Poprawiona wersja. Poprzednia wkrótce zostanie usunięta.

Illuminati infiltrated the church years ago, if not centuries.
Illuminaci zinfiltrowali kościół już wiele lat temu, jeśli nie wieków.

W bardzo dużym skrócie / in a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal

Sources / źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=6WhLwWNnf3o
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html

Ruby Rose interview. Pay attention to her earrings.

Wywiad Ruby Rose. Zwródźcie uwagę na jej kolczyki.

Possible reasons:
- alcohol / drugs
- MK ULTRA or other mind control project
- AI controlled clone
- clone with transfer of consciousness (eternal life) (reserved only for selected illuminati, masons, satanists, NWO, zionists), patents:
https://patents.google.com/patent/US20020088467A1/en
https://patents.google.com/patent/US20120136403A1/en
https://patents.google.com/patent/WO2001064011A2/en

Możiwe przyczyny:
- alkohol / narkotyki
- MK ULTRA lub inny projekt kontroli umysłów
- klon sterowany przez AI
- klon z transferem świadomości (zarezerwowane tylko dla wybranych illuminatów, masonów, satanistów, NWO, syjonistów), patenty:
https://patents.google.com/patent/US20020088467A1/en
https://patents.google.com/patent/US20120136403A1/en
https://patents.google.com/patent/WO2001064011A2/en

W bardzo dużym skrócie / in a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal

W bardzo dużym skrócie / in a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal

Sorry UK, but when I saw it, I couldn't help myself ;]

I had a lot of fun making this video ;]

First vaccinated person on covid.

Pierwsza zaszczepiona osoba na covida.

W bardzo dużym skrócie / in a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal

Angela Merkel takes the German national team handball. Mrs Merkel makes this sign too, but much more discreetly.

Angela Merkel przyjmuje niemiecką drużynę narodową piłki ręcznej. Pani Merkel też robi ten znak, ale znacznie dyskretniej.

https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_21.htm

W bardzo dużym skrócie / in a very big short:
satanizm = masoni = illuminati = syjoniści = NWO = szatan = zło = kabała
satanism = masons = illuminati = zionists = NWO = satan = evil = cabal

SHOW MORE

Created 2 months ago.

157 videos

Category None