ឪពុក​ជនរងគ្រោះ​យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ រៀបរាប់​ពី​ដំណើរ​ស្វែងរក​កូន ដែល​ស្លាប់​នៅក្នុង​បន្ទាយទាហាន

First published at 07:47 UTC on December 2nd, 2019.

ឪពុក​ជនរងគ្រោះ​យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ ដែល​ស្លាប់​នៅក្នុង​បន្ទាយទាហាន​ រៀបរាប់​ពី​ដំណើរ​ស្វែងរក​កូន​ បន្ទាប់ពី​​ឮដំណឹង​ថា​ កូនប្រុស​របស់​ខ្លួន​ កំពុង​បម្រើការ​នៅក្នុង​កង​ជួរ​ទាហាន​មាន​ជម្ងឺ​ ។ ប៉ុន្តែ​ ពេល​រក​ឃើញ​ គឺ​កូន​បាន​ស្លាប់​រួច​ទៅ​ហើយ​...!!!

សូ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over